Strukturerad metod för hälso- och sjukvård, som främjar dialog mellan arbetsgivare och patient för att förbättra återgång i arbete vid psykisk ohälsa

Sammanfattning

Den stressrelaterade ohälsan ökar, inte minst inom hälso- och sjukvården. Studien undersökte om en särskild metod för att främja dialog mellan arbetsgivare och anställda som sjukskrivits för psykisk ohälsa kunde få de sjukskrivna att må bättre och snabbare komma tillbaka i arbete. Det visade sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod.

Projektledare Therese Eskilsson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2016-05-01 - 2018-07-30
Beviljat totalbelopp 1 711 000 kr
Diarienummer 150274

Syfte

Studien skulle vetenskapligt utvärdera metoden ADA+ för dialog mellan anställda i sjuk- och hälsovården som sjukskrivits för psykisk ohälsa och deras arbetsgivare. Syftet var att vetenskapligt bedöma om metoden gynnar de sjukskrivnas rehabilitering. 

Genomförande

51 patienter med diagnosen utmattningssyndrom testade dialogmetoden. De jämfördes med en ungefär lika stor kontrollgrupp. Metoden innebar att en så kallad rehabkoordinator genomförde intervjuer enligt en särskild mall med arbetsgivare och sjukskrivna. Dessutom anordnade rehabkoordinatorn ett dialogsamtal mellan arbetsgivaren och den som drabbats av psykisk ohälsa. Koordinatorn blir därmed ett stöd i samtalet mellan den sjukskrivne och arbetsgivaren och kan hjälpa till med åtgärdsplaner. Mätningar genomfördes strax före och efter metoden använts samt vid en uppföljning ett år efteråt. Livskvalitet, arbetsförmåga, fysisk aktivitet med mera mättes och bedömdes. Dessutom genomförde forskarna djupintervjuer med sjukskrivna, arbetsgivare, handläggare vid Försäkringskassan samt rehabkoodinatorer om deras upplevelser av metoden. 

Resultat

93 procent av dem som sjukskrivits för utmattningsdepression var tillbaka i arbete ett år efter de testade ADA+. De förbättrade sin arbetsförmåga och fick mindre ångest, utmattning och depression. De hälsoekonomiska undersökningar som projektet genomförde visade att metoden är kostnadseffektiv. Studien bildar grund för införandet av en ny standardiserad metod utöver multimodal rehabilitering, MMR, för patienter med psykisk ohälsa som exempelvis utmattningssyndrom. Metoden är enkel och kan användas både inom sjukvården och företagshälsovården. Resultaten sprids bland annat via konferenser och lokala möten.