Hälsa ett decennium efter karriärstart: Långtidseffekter av upprepad exponering för stressorer

Sammanfattning

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, hävdar att det saknas kunskaper om hur långvarig stress på jobbet påverkar vår hälsa. Projektet undersöker långtidseffekter av så kallade stressorer på jobbet. Dessutom undersöker forskarna vilka konsekvenser ohälsa tidigt i yrkeslivet får för karriären. Projektet ökar kunskaperna om psykosociala riskfaktorer i arbetsmiljön och hur de påverkar över tid.

Projektledare Ann Rudman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2016-05-01 - 2020-02-01
Beviljat totalbelopp 3 523 000 kr
Diarienummer 150284

Syfte

Projektet ska undersöka långtidseffekterna av att gång på gång utsättas för stress i jobbet. Dessutom ska forskargruppen undersöka hur stress på jobbet samt ohälsa tidigt i karriären påverkar hälsa och arbete senare i livet.

Genomförande

Undersökningen utgår från en tidigare studie (LUST) där forskarna undersökt hur och i vilken mängd anställda över tid utsatts för olika riskfaktorer i jobbet. Projektet följer upp deltagarna 10-15 år efter de ursprungliga mätningarna och undersökningarna. Data samlas in främst genom enkäter. Bland annat mäts deltagarnas psykiska och fysiska hälsa samt deras sjukfrånvaro. Dessutom görs en särskild intervjuundersökning som handlar om karriärval med fokus på hälsa och arbetssituation.

Resultat

Studien väntas ge kunskap om hur riskfaktorer i arbetsmiljön påverkar hälsan på sikt. Dessutom ger den insikter om vilken effekt ohälsa får på karriär och arbete senare i livet. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.