En prospektiv långtidsuppföljning av sjukskrivna för att få underlag för intervention och rehabilitering

Sammanfattning

Sjukskrivning och förtidspension är stora folkhälsoproblem. Många faktorer spelar in aom rör individer och familjer, arbetsmiljö, försäkringssystem och andra samhällsfunktioner. Många långtidssjukskrivna har kroniska eller återkommande besvär. De flesta studier av detta fokuserar dock på vissa punkter under korta tidsintervall. De få framåtblickande studier som gjorts spänner ofta bara över några år, vilket är otillräckligt för att finna orsakssamband. Studierna är för små och alltför knutna till vissa arbetsplatser, patientmottagningar och handlar ofta om sjukfrånvaro generellt och inte specifika diagnoser. Detta projekt är en brett upplagd studie som följer de sjukskrivna under månag år.

Projektledare Kristina Alexanderson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2003-08-01 - 2007-09-30
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer S-36:03

Syfte

Projektet har syftat dels till att pröva och jämföra olika epidemiologiska metoder (där ett sjukdomsförlopp studeras i relation till en befolknings storlek och sammansättning) som används för att beskriva och analysera sjukskrivning och förtidspensionering över tid. Vidare har studien sökt mönster i diagnoser, både på grupp och individnivå, för att skapa underlag för rehabiliterande och förebyggande åtgärder.

Genomförande

Flera prospektiva studier har gjorts där framförallt tre databaser använts som spänner över 10-12 år: 246 000 personer som bodde i Östergötlands län 1985 har följts 12 år avseende förtidspension och död. Där finns data om sjukskrivningsdiagnosers grad och längd. Ett motsvarande underlag från Norge med 275 000 personer har använts.
213 personer i åldern 25-34 år med sjukfrånvaro längre än fyra veckor för diagnoser rörande rygg, nacke eller skuldror följdes i 11 år och data samlades in från Försäkringskassor de tillhört. Basen i projektet har varit att över lång tid följa personer som varit sjukskrivna eller förtidspensionerade med olika diagnoser.

Resultat

Projektet har genererat en mängd detaljerade resultat, men generellt kan sägas att risken för förtida död var nästan tre gånger så hög för de förtidspensionerade jämfört med dem som inte fick förtidspension och betydligt högre i lägre åldrar. Risken varierade med förtidspensionsdiagnos. Att ha haft ett sjukfall överstigande sju dagar under ett år innebar tre gånger så hög risk för förtidspension inom de kommande tio åren. Risken varierade kraftigt med sjukskrivningsdiagnos. Detta tvärvetenskapliga projekt har även lett till kompetensutveckling av analysmetoder och internationellt samarbete. Resultaten sprids via en doktorsavhandling och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.