Trombos hos kvinnor, ett samspel mellan arv och miljö

Sammanfattning

Årligen drabbas 500 kvinnor i Sverige av allvarlig blodpropp. 5 dör och många får kvarstående men. De är ofta friska, unga eller medelålders. Det är väl känt att genetiska faktorer, livsstil och hormonella faktorer finns med i bilden. Det är mindre känt hur dessa faktorer samverkar i risken att råka ut för blodpropp. projektet studerar dessa faktorer i ett sammanhang, för att få en helhetsbild över vilka riskfaktorer som återkommer och därigenom få en möjlighet att förutse och förebygga risken för blodpropp.

Projektledare Ingemar Persson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2003-01-02 - 2009-12-31
Beviljat totalbelopp 1 000 000 kr
Diarienummer S-06:03

Syfte

Projektet har i en epidemiologisk så kallad fall-kontroll studie studerat enskilda patienter med allvarlig blodpropp i venerna (ben, bäckenet och lungorna) och jämfört dessa med friska kvinnor i syfte att framförallt undersöka vilka faktorer som hade betydelse för blodproppsrisk hos kvinnor som använde p-piller eller hormonpreparat.

Genomförande

1500 kvinnor i åldrarna 18-65 år ingick i studien. De hade alla fått diagnosen venös blodpropp (allvarlig blodpropp i venerna). Uppgifterna hämtades från 51 olika sjukhus i Sverige. Ur befolkningsregistret valdes 1500 friska kvinnor i samma åldersgrupp ut som kontrollgrupp. Via telefonintervjuer med deltagarna hämtades information om livsstilsfaktorer och ur blodprover hämtades information om DNA. Analyser av DNA gjordes av misstänkta genetiska varianter som har relation till blodpropp.

Resultat

Eftersom många unga kvinnor använder p-piller och allt fler medelålders kvinnor med klimakteriebesvär behandlas med hormonpreparat och det är känt att en allvarlig komplikation vid användning av hormonpreparat är blodpropp, så har studien bidragit till ökad kunskap om samverkande riskfaktorer och kartlagt dessa i ett sammanhang som gör det möjligt att identifiera kvinnor med risk för blodpropp. Studien har även underlättat individuell rådgivning samt riskbedömning.