Orala riskfaktorers betydelse för folkhälsan och en för tidig död

Sammanfattning

Det finns samband mellan för tidig död och tandohälsa. Tandköttsinflammation, tandlossning och bakteriebeläggning på tänderna är några av riskfaktorerna som denna studie tittar på. Framträdande är sambanden till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och leversjukdomar. Studier visar att stress, livskriser och sociala faktorer leder till sämre munhälsa, med konsekvenser som tandköttsinflammation och tandlossning vilket i sin tur påverkar det allmänna hälsotillståndet med risk för andra sjukdomstillstånd. Projektet undersöker sambandet mellan munhälsa och allvarliga folksjukdomar.

Projektledare Birgitta Söder
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2003-05-01 - 2005-12-31
Beviljat totalbelopp 2 500 000 kr
Diarienummer S-04:03

Syfte

Projektet har med hjälp av olika databaser analyserat sambandet mellan så kallad oral ohälsa och allvarliga folksjukdomar som cancer, stroke och hjärt-och kärlsjukdomar. Materialet löper över ett tidsspann på 15 år. Hos patienter med stor oral ohälsa har nya kliniska analyser gjorts. Ärftlighetsfaktorer beaktades, analyser av tandkött och kemiska analyser av blodet har gjorts för att studera omfattningen av inflammationer.

Genomförande

Basen i projektet är material ur den så kallade "Stockholmsundersökningen", från 1985. 3 273 slumpmässigt utvalda personer mellan 30-40 år gamla, kallades till undersökning om tandlossning, varav 1 676 kom. Av dessa hade cirka 288 personer behandlingsbehov för tandlossning. 144 av dessa accepterade att delta i ytterligare studier och behandling för tandlossning, blödningar och omfattande bakteriebeläggningar och tandsten. Projektet har följt upp dessa 144 personer, som nu är mellan 45-55 år och analyserat deras allmänna hälsotillstånd. I studien beaktades bland annat även sociala och ekonomiska förhållanden och uppgifter om civilstånd, kön, utbildningsnivå och sysselsättning.

Resultat

Studien visar att det finns en koppling mellan oral ohälsa och för tidig död. Uppgifter ur Stockholmsundersökningen tillsammans med dödsorsaksregistret, socioekonomiska registret, hjärtinfarktregistret samt cancerregistret och patientregistret tyder på detta. Genom frekvent analys av oral ohälsa, dvs. kontroll av tandhygienist och tandläkare, ges möjlighet att tidigt upptäcka allmän ohälsa. Förebyggande åtgärder för patienter med oral ohälsa kan även förebygga risker för allvarligare sjukdomar.