Svenska viktutvecklingsstudien - Fysisk aktivitet

Sammanfattning

Att använda BMI (Body Mass Index) som måttstock på barn och ungdomar för att beskriva fetma är omdiskuterat. Projektet har utvärderat flera olika system som tillsammans med BMI kan användas för att hitta samband mellan barn och ungdomsfetma och vilka faktorer som samverkar när unga individer blir feta.

Projektledare Stephan Rössner
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fetma
Tidsperiod 2002-09-01 - 2005-12-31
Beviljat totalbelopp 1 420 281 kr
Diarienummer S-47:02

Syfte

Huvudfokus i projektet har varit att undersöka sambandet mellan graden av fysisk aktivitet under barn och ungdomsåren och risken att utveckla fetma som barn och senare som vuxen. Kunskap om detta kan göra det lättare att spåra individer i riskområdet för att utveckla fetma och även risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Genomförande

Projektet har använt och analyserat material ur en tidigare studie (SWEDES, Stockholm Weight Development Study). Det bestod av analyser av sambanden mellan viktutveckling under barndomen, fysisk aktivitet och kroppssammansättning, samt hjärt- och kärlriskfaktorer i sena tonåren. Utöver utvärdering av klassificeringssystem för barn och tonåringar gentemot sådant som BMI och fettprocent undersöktes även så kallade kritiska tillväxtperioder. Genom detta har studien visat att några sådana perioder infaller under det första levnadsåret och mellan 3-6 års ålder. Studier av dessa perioder underlättar att finna riskindivider i sena tonåren.

Resultat

De viktiga och slående resultat som studien visat är bland annat att  fysisk aktivitet hos ungdomar och sambanden med fettmassa och fettprocent skiljer sig mellan pojkar och flickor. Hos pojkar är den fysiska aktivitetsnivån tydligt länkad till graden av fettmassa. Hos flickor är inte denna koppling lika stark. Hos flickor fann studien en betydande koppling mellan fettmassa och relationen mor till dotter, men ej mellan mor till son. Projektet har gjort en översikt över fetmautvecklingen bland barn, tonåringar och vuxna i Sverige. Resulaten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, en doktorsavhandling vid Karolinska institutet, samt andra vetenskapliga publikationer. Dessutom ledde det indirekt till uppbyggnaden av ett nätverk av forskare i Sverige, England och USA.