Tidig diagnostik och rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv lungfunktion, Fortsättningsprojekt

Sammanfattning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, mer känt som förkortningen KOL, drabbar nästan bara rökare. KOL är en lömsk sjukdom som gradvis och smygande försämrar lungkapaciteten hos de som drabbas. När väl lungornas funktion börjat försämras går det inte att bota. Det börjar med andfåddhet vid ansträngning men när sjukdomen får fortlöpa, även vid vila. På grund av den smygande försämringen av lungfunktionen anpassar sig ofta individen vid tillståndet och söker därför hjälp först när andfåddheten blivit riktigt påtaglig och besvärande. Söker man däremot hjälp tidigt och personen omedelbart slutar röka kan försämringen stoppas, så att den försämrade lungfunktionen inte behöver upplevas som ett problem.

Projektledare Lennart Nathell
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Interventionsprojekt
Tidsperiod 2003-01-01 - 2006-09-30
Beviljat totalbelopp 3 616 541 kr
Diarienummer S-36:02

Syfte

Två övergripande syften med detta projekt har varit:
att ta fram och utvärdera en utrednings- och behandlingsmodell för KOL.
att lyfta fram KOL som en tobaksrelaterad sjukdom som går att hejda i sitt förlopp om rätt insatser för motiverande rökavvänjningsmetoder och rökstopp utvecklas.

Genomförande

En modell i flera steg har utvecklats enligt följande: en enkätundersökning fångar upp rökare som var intresserade av att testa sin lungfunktion. De som angett i enkäten att de var rökare kontaktades per telefon för att sedan ,vid intresse, kallas till en lungfunktionsundersökning (spirometri).
Efter spirometrin delades de undersökta in i tre grupper: de med normal lungfunktion fick besked via brev om det med en rekommendation om att försöka sluta röka och att söka vård vid luftvägssymtom. Personer med sjukliga symtom vid spirotremin men utan KOL, fick brevbesked om det samt rekommendation om rökstopp och en remiss till sin vårdcentral med undersökningsresultaten. Personer med KOL erbjöds att delta i ett lotteri med möjligheten att delta i ett årslångt och delvis internatbaserat rökstoppsprogram vid Årekliniken.
Projektet har gjort en treårsuppföljning av rökstoppsresultaten och attityder till rökning och nikotinberoende. Projektet har även utarbetat en kostnadseffektiv metod för företagshälsovården att hjälpa personer med behov av stöd i rökstoppsprocessen.

Resultat

Projektet har utvecklat en metod som tidigt fångar upp personer med KOL. Metoden används redan inom företagshälsovården.
Studien har funnit att även en lungfunktionsundersökning i sig som uppvisar normal funktion ändå ökar viljan och motivationen att sluta röka.
När resurser sätts in för mer omfattande rökstoppsprogram för personer med konstaterad KOL blir andelen rökfria mycket stor.
I projektet har rökare med tidiga tecken på KOL identifierats och erbjudits hjälp till rökstopp. De rökstoppsprogram som utvärderats, gav efter ett år rökfrihet hos ca 50% av deltagarna. Ca 400 personer i AFA Sjukförsäkrings databas som har en säkerställd KOL har erbjudits en årslång rehabilitering.