Kylans betydelse för utveckling av belastnings- och vibrationsrelaterade besvär

Sammanfattning

Inom bygg- och anläggningsbranschen är det vanligt med vibrationer, kyla och tung belastning. Arbetssjukdomar förekommer ofta och studier visar att kyla inverkar på besvär från vibrationer och belastning. Studien ska undersöka sambandet mellan kyla och sådana besvär från muskler och leder bland byggarbetare. Med den kunskapen blir åtgärder och det förebyggande arbetsmiljöarbetet bättre.
 

Projektledare Lage Burström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2009-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 1 000 000 kr
Diarienummer 080125

Syfte

Målet med undersökningen är att studera sambandet mellan kyla samt vibrationer och belastning å ena sidan och besvär från muskler och leder hos bygg- och anläggningsarbetare å den andra. Ytterligare ett mål är att ta fram underlag för bland annat riskbedömning och åtgärder när anställda utsätts för kyla, vibrationer och belastning.

Genomförande 

Undersökningen använder ett register från Bygghälsans hälsokontroller mellan 1971 och 1992. Risken att få besvär för dem som utsätts för kyla/vibrationer/belastning jämförs med en kontrollgrupp som består av tjänstemän. För att ta reda på hur stor roll kylan spelar delas byggarbetarna in i tre grupper från södra, mellersta respektive norra Sverige.

Resultat

Projektet ger kunskaper om sambandet mellan kyla, belastning och vibrationer när det gäller besvär från rörelseorganen. Den ger också underlag för riskbedömning, riktlinjer och åtgärder. Resultaten presenteras i vetenskapliga tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser.