Den biomedicinska bakgrunden till alkoholism-studier på människa och apa

Sammanfattning

Forskningen har haft föga framgång med att hitta någon alkoholistgen hos människor. Projektet studerar istället geners aktivitet, som kan vara annorlunda hos alkoholmissbrukare. Forskarna bakom projektet har funnit en genetisk egenhet som hänger samman med personlighet vilket kan vara ett sådant särdrag. De undersöker bland annat om motsvarande genfunktion hos apor kan kopplas till högt alkoholintag. Det långsiktiga målet är att hitta nya behandlingsmetoder mot alkoholberoende.

Projektledare Lars Oreland
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Folkhälsa
Tidsperiod 2004-01-01 - 2008-12-01
Beviljat totalbelopp 7 800 000 kr
Diarienummer SA-07:03

Syfte

Projektet har velat undersöka den sammantagna effekten av arv och miljö när det gäller risk för alkoholism.

Genomförande

Forskningsprogrammet innehåller flera olika forskningsprojekt. Ett av dem samlar information om psykosociala förhållanden, missbruk och användning av alkohol från missbrukare och andra personer. DNA-analyser genomförs av genvarianter som antas vara inblandade i missbruket. Liknande undersökningar görs på apor. Ett annat projekt följer 2 000 gravida kvinnors alkoholvanor och genetiska egenheter hos dem och deras barn. Ytterligare ett projekt samlar information om ärftlighet och psykosociala förhållanden hos missbrukare. Dessutom undersöks 2 000 ungdomar i en studie beträffande psykosocial bakgrund, personlighet och beteende. Slutligen undersöks apors alkoholbruk i förhållande till deras uppväxt och individuella genetiska egenskaper.

Resultat

Resultaten väntas bidra till bättre riskbedömningar för enskilda personer och mer individuellt anpassad behandling. På samhällsnivå kan de leda till att det blir lättare att avgöra vilka förebyggande insatser man ska satsa på.