Sambandet mellan stress och alkoholkonsumption hos unga människor

Sammanfattning

Tidigare forskning pekar på ett samband mellan stress och alkoholvanor. Studien undersöker hur kopplingen ser ut mellan stress, alkohol och dryckesvanor.

Projektledare Mats Berglund
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Folkhälsa
Tidsperiod 2004-01-01 - 2009-12-30
Beviljat totalbelopp 1 500 000 kr
Diarienummer SA-02:03

Syfte

Studiens mål var en djupare förståelse av sambandet mellan stress och alkohol samt betydelsen av deras samverkan för alkoholvanorna.

Genomförande

I en föregående studie har förhållandet mellan stress och alkohol studerats hos drygt 2 000 studenter med årliga uppföljningar i fyra års tid. I denna studie använde studenterna sin mobiltelefon för att besvara automatiserade telefonenkäter morgon, middag och kväll samt varje timme när de drack alkohol. Enkätsvaren kompletterades med prover på stresshormonet kortisol hos studenterna.

Resultat

Studien visar att metoden med automatiserade telefonsvarsenkäter (Interactive Voice Response, IVR) kan användas utan stort bortfall och utan att bli alltför besvärligt för dem som deltar i studien. Undersökningen visade att det fanns ett samband mellan ökande stress under veckan och riskfylld alkoholkonsumtion under helgen. Information om alkoholkonsumtion som hämtas in när den pågår är, enligt resultaten, mer  pålitlig än information om konsumtionen som hämtas in i efterhand. Studien väntas ge fler insikter om kopplingen mellan stress och alkohol. Dessutom väntas IVR kunna användas i framtiden för bland annat uppföljningar vid behandling mot alkoholmissbruk. Resultaten har bland annat publicerats i vetenskapliga tidskrifter.