Arbetsmiljön i kretsloppet - Åtgärder för ett hållbart kretslopp

Sammanfattning

Återvinning, återanvändning och miljöanpassning leder till nya arbetsmiljöproblem. Arbete i trånga utrymmen, lukt från avfall, tunga lyft och damm är några exempel. Projektet ska öka kunskapen om arbetsmiljön i kretsloppsarbetet, för att hanteringen tidigt ska kunna anpassas med tanke på de anställda.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2002-06-01 - 2004-06-01
Beviljat totalbelopp 500 000 kr
Diarienummer T-05:02

Syfte

Projektet ska öka kunskapen om arbetsmiljön i kretsloppet för att i ett tidigt skede, när en verksamhet kretsloppsanpassas, förebygga arbetsmiljöproblem. Kunskaperna ska spridas så att de leder till förändringar hos de företag som kretsloppsanpassar sin verksamhet.

Genomförande

IVL Svenska Miljöinstitutet, som ligger bakom projektet, har sedan tidigare ett kretsloppsprogram som bygger på samarbete med olika aktörer. Det samarbetet är grunden för projektet och sker genom programmets referensgrupp och andra kontakter. Dessutom har projektet besökt arbetsplatser som arbetar med kretsloppsåtgärder. Seminarier och workshops om dessa frågor har anordnats av projektet. Projektet har också bevakat nya kretsloppsprocesser och gjort arbetsmiljöbedömningar av dem. Fallstudier har genomförts vid verksamheter där kretsloppsanpassning av produkter påverkar arbetsmiljön: kyl- och frysskåp freon ersätts med andra köldmedium, olika basstationer för mobiltelefoni samt husbyggen. Ett antal intervjuer har genomförts på företagen.

Resultat

Om projektet kan bidra till kretslopp med god arbetsmiljö gynnas tillväxten, eftersom arbetslivet blir mer hållbart. Fallstudierna visade att nya problem har uppstått med kretslopsanpassningen. När freon tas bort används istället kolväten som kan vara tveksamma, mer slimmade produkter och mindre elektronik vid basstationerna leder till minskade utrymmen och svåra arbetsställningar, att husbyggen täcks med plast för att skydda mot fuktskador leder till mer byggdamm och så vidare. Projektet har föreslagit åtgärder mot de arbetsmiljöproblem de stött på. Resultaten har dokumenterats i en rapport (”Hur påverkas arbetsmiljön vid kretsloppsanpassning av produkter?”) som bland annat finns tillgänglig på IVL:s hemsida.