Riskbedömning av yrkesmässig exponering för vibrationer - Webbaserad databas

Sammanfattning

Drygt 300 000 svenskar utsätts för vibrationer under minst en fjärdedel av sin arbetstid, vilket orsakar besvär som ryggradsförändringar, överbelastningar av muskler samt skadade nerver och blodkärl. Projektet vidareutvecklar och tar tillvara en databas för riskbedömning av vibrationer i arbetet.

Projektledare Lage Burström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2007-06-15 - 2009-12-31
Beviljat totalbelopp 848 331 kr
Diarienummer 070024

Syfte

För att underlätta riskbedömningar av vibrationer har en databas skapats som  beskriver vibrationsbelastningen utifrån data från tillverkare av maskiner och fordon samt mätningar som under arbete. Dåvarande Arbetslivsinstitutet ansvarade för databasen. Projektets mål var att föra över den till Umeå universitet och vidareutveckla den.

Genomförande

Databasen flyttades till Umeå universitets datorcentral och fick en ny webbadress (www.vibration.db.umu.se). Utseende och användarvänlighet anpassades och databasen vidareutvecklades.

Resultat

Projektet har resulterat i en databas som är användarvänlig och som det är lätt att mata in nya värden i. Nya uppgifter har lagts in, dels sådana som kommer från tillverkarna men också sådana som mätts upp under arbete med maskiner och fordon. Databasen kan användas för riskbedömning, arbetsskadeärenden, beslut om inköp av maskiner och fordon med mera. Vibrationsdatabasen har cirka 1 450 besökare per månad och innefattar nu uppgifter om cirka 3 000 handhållna maskiner och 400 fordon.