Ansökan om anslag i programmet Ung i arbetslivet

Prioriterade områden
Programsatsningen Ung i arbetslivet ska leda till ökad förståelse och fördjupat kunskapsläge, som leder till åtgärder och insatser för en bra och hälsosam etablering för unga i arbetslivet. Eventuella skillnader mellan könen bör belysas. Prioriterade forskningsområden rör till exempel 

 • förväntningar, krav, attityder och beteenden hos unga, hos arbetsgivare samt hos kollegor
 • introduktion och mentorskap (arbetsplatsers mottagarkapacitet)
 • frisk- och riskfaktorer hos unga respektive hos unga chefer (arbetsledare) i sin första arbetsledande roll
 • unga med psykisk ohälsa på arbetsplatsen
 • ungas sjukskrivningsmönster
 • arbetsplatsers strategier och framgångsfaktorer för att hantera och undvika långvarig sjukskrivning och allvarliga arbetsskador hos unga (förebyggande)
 • ökad kunskap om ungas arbetsliv


Projektadministration

Styrgruppen för programmet består av representanter för AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter inom privat sektor. Till styrgruppen knyts en rådgivande nordisk expertgrupp som bedömer ansökningarna utifrån dess vetenskapliga kvalitet och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar om anslag.

Vem kan söka anslag?
Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Ansökan
Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos AFA Försäkring via afaforsakring.se/forskning och rubriken Logga in till FoU-portalen. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen, klicka på "Instruktioner" och välj "Programutlysning".

Ansökan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritförteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 5 A4-sidor (exklusive referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara på svenska.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker:

 1. Projektidé, syfte, bakgrund och relevans i förhållande till programmets mål
 2. Relation till svensk och internationell FoU inom området
 3. Genomförande
 4. Etiska överväganden
 5. Förväntat resultat
 6. Samarbeten inkl beskrivning av den vetenskapliga miljön
 7. Nyttiggörande, spridning och kommunikationsplan
 8. Litteraturreferenser

Vilka ansökningar som slutligen ges forskningsstöd beslutas av programmets styrgrupp efter samråd med den vetenskapliga expertgruppen för programmet.

Tidplan
Utlysningen av programmet startar den 3 maj 2018 och stänger den 3 oktober 2018. Beslut om godkänd ansökan lämnas i januari 2019. Beslutet delges i AFA Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden. FoU-programmet startar den 1 februari 2019 och avslutas fyra år senare, det vill säga 2023.

Kommunikation och uppföljning
Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen den 5 februari 2019 och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras 2023 anordnas en slutkonferens.

Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden av bland andra styrgruppen.

Kontakt
Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av AFA Försäkrings FoU-avdelning:
Frida Winnerstig, tel: 08-696 45 98, e-post: frida.winnerstig@afaforsakring.se

För frågor om ansökningsförfarandet och FoU-portalen:
Ingrid Norfors, tel: 08-696 48 12, e-post: ingrid.norfors@afaforsakring.se

Välkommen med din ansökan!