Program: Kvinnors arbetsmiljö inom industrin

"Den goda fabriken" – en konceptfabrik utvecklad av kvinnor
Anslag: 2 750 000 kr

Projektet ska ta fram en visualiserad modell för produktionssystem utifrån kvinnors krav på det goda industriarbetet. Speciellt vill man undersöka unga kvinnors syn på framtidens industriarbete. Kvinnor som vanligtvis inte deltar i produktionsutveckling medverkar tillsammans med praktiker och experter för att ta fram en konceptfabrik.

Ylva Fältholm, Luleå tekniska universitet, Luleå
ylva.faltholm@ltu.se

Effektiva åtgärder för färre arbetsskador bland kvinnor i tvätterier, livsmedels-, plast- och kemisk-teknisk industri. Utveckling, test och spridning av en metod med genusperspektiv på arbetsmiljön
Anslag: 1 500 000 kr

Projektet ska undersöka kvinnors arbetsmiljö på enskilda arbetsplatser i tvätterier och livsmedelsindustri- (som domineras av kvinnor), plast och kemisk-teknisk industri (som är mer könsblandade men där könssegregeringen är stor på enskilda arbetsplatser) utifrån tre olika perspektiv – genus, arbetsorganisation och psykosociala förhållanden.

Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
lisa.schmidt@ivl.se

Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke /arm vid olika nivåer av fysisk och psykosocial arbetsbelastning? En metaanalys
Anslag: 1 500 000 kr

Projektet ska resultera i mer kunskap för att bättre kunna bedöma risken i olika typer av arbeten, effekterna av interventioner och orsakssamband vid arbetsskador. Särskild fokus ligger på frågeställningen om varför kvinnor verkar "tåla" industriellt arbete sämre än män?

Catarina Nordander, Yrkes och miljömedicin, Lunds universitet
catarina.nordander@med.lu.se

Kvinnor i industrin: Hälsopromotion och sjukprevention i den longitudinella WOLF-kohorten
Anslag: 2 250 000 kr

Projektet ska bidra till att minska långtidssjukskrivningar för kvinnor inom industrin genom att utveckla ett så kallat "hälsopaket". Genom hälsopaketet ska det bli lättare att identifiera de särskilda hälsoproblem som uppstår för kvinnor både i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt på grund av arbetsorganisation.

Maria Nordin, Yrkesmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk forskning, Umeå universitet Umeå
maria.nordin@envmed.umu.se

Utveckling av ett handlingsinriktat arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor inom verkstadsindustrin
Anslag: 3 000 000 kr

Projektet ska bidra till att minska risken för arbetssjukdomar och arbetsolycksfall bland kvinnor inom verkstadsindustrin. Fem företag med arbetsmiljöer som innebär en stor risk för ohälsa har valts ut. Exempel på arbetsområden som ingår i projektet är hängning av gods inom ytbehandlingsindustrin, manuell montering inom finmekanisk och elektronikindustri samt montering inom fordonsindustrin.

Caroline Jarebrant, Swerea IVF AB, Mölndal
caroline.jarebrant@swerea.se

Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin
Anslag: 3 000 000 kr

Projektet syftar till att undersöka förpackningshanteringen bland kvinnor i små till medelstora företag och att utarbeta förslag på hur olika förpackningar kan modifieras för att begränsa riskerna för arbetsskador.

Birgitta Nilsson, Innventia, Förpackning & Logistik, Stockholm
birgitta.nilsson@innventia.se