Rubrik: Kemiska ämnen i arbetslivet

Exponering för epoxi/härdplaster vid arbete med relining

Anslag: 2 500 000 kr

Arbete med ny teknik för reparation av rör och stambyten (relining) kan orsaka svår hudallergi mot epoxi (härdplaster). Det finns en brist på kunskap om risker och hur man skyddar sig och det bedöms orsaka ökande problem. Projektet ska ta fram metoder för att minska hudexponeringen och risken för livslång allergi och eksem.

Carola Lidén, Karolinska Institutet
carola.liden@ki.se

Inhalationsexponering i träpelletsindustrin – kan de höga nivåerna minskas?
Anslag: 4 000 000 kr

Trädammshalterna i träpelletsindustrin är väldigt höga jämfört med halterna inom traditionell träindustri. Projektet ska med mätningar och analys visa hur den höga dammexponeringen kan minskas samt identifiera orsaker till höga toppexponeringar.

Katja Hagström, Universitetssjukhuset Örebro
katja.hagstrom@orebroll.se

Exponering för bensen och 1,3-butadien i raffinaderiindustrin. Metodik för samverkan mellan Arbets- och miljömedicin och Företagshälsovård
Anslag: 2 000 000 kr

Projektet ska bland annat kartlägga dagens exponeringsnivåer för de cancerframkallande ämnena bensen och 1,3-butadien bland olika yrkesgrupper i raffinaderiindustrin. Ny metodik tas fram för företagshälsovårdens egna större exponeringskartläggningar och projektet ska följa utvecklingen över tid samt se om åtgärder ger effekt.

Gerd Sällsten, Göteborgs universitet
gerd.sallsten@amm.gu.se

Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap
Anslag: 2 500 000 kr

En betydande del av exponeringen för luftföroreningar i arbetslivet uppkommer under kort tid beroende på att exponeringen varierar mycket kraftigt. Därför döljs exponeringar vid konventionella mätningar. Detta projekt ska studera både variationer och orsaker till exponering för luftföroreningar. Det ska ske genom direkt mätning kombinerat med video enligt PIMEX-metoden (PIcture Mix Exposure). Metoden fokuserar på hur exponeringen varierar och varför.

Gunnar Rosén, Högskolan Dalarna
grs@du.se

Modelleringsverktyget ART i praktiken
– 1 700 000 kronor

Ett nytt internetbaserat modelleringsverktyg för att mäta exponeringar av olika ämnen, ART (Advanced REACH Tool), har nyligen lanserats. Projektet ska utvärdera och jämföra utfallet från ART med enklare verktyg. Mätningar görs på åtta företag i olika branscher och verktyget bedöms även av åtta arbetsmiljöingenjörer.

Håkan Tinnerberg, Lunds universitet
hakan.tinnerberg@med.lu.se