Program: Från ord till handling

Make it Work. Ett utställningsprojekt om arbete och välbefinnande
Anslag: 2 355 000 kr

Arbetets museum ska i samarbete med forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Karolinska institutet producera en vandringsutställning. Utställningen förväntas bli en mötesplats för arbetstagare, personer med verksamhets- och arbetsmiljöansvar, forskare, fackliga företrädare och för en bred allmänhet.

Utställningen kompletteras med program och pedagogisk verksamhet och ska sammanfatta och diskutera den senaste tidens forskning samt kommunicera konkreta verktyg för ökat välbefinnande på arbetsplatser.

Projektet förväntas resultera i en ökad medvetenhet om de verktyg som forskningen visat är betydelsefulla och som ett led i ett förebyggande hälsoarbete inom arbetslivet.

Sofia Seifarth, Arbetets museum, Norrköping, 
sofia.seifarth@arbetetsmuseum.se

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)
Anslag: 3 500 000 kr

Syftet med projektet är att anställda inom gruv- och byggnadsindustrin på ett enkelt sätt ska kunna se vilka risker de utsätter sig för i arbetet och hur riskerna kan förebyggas. Grunden i projektet är att både praktiker och forskare tillför kunskap som alla kan ha nytta av.

I första hand kommer projektet att fokusera på arbete med vibrerande fordon/arbetsmaskiner. Vid Umeå universitet finns världens största databank över vibrationsmätningar. I projektet kommer databasen vidareutvecklas för att ge kunskap bland annat om hur hälsoeffekter av vibrationer kan förebyggas, utredas och behandlas. Forskarna vill bland annat använda sig av resultaten från hälsokontrollerna för dem som jobbar i gruv- och byggnadsindustrin.

På sikt kommer även hudbesvär/handeksem och damm/luftvägsbesvär att ingå, områden där det redan finns mycket kunskap om hälsorisker.

Målet är ett levande kunskapssystem som kan utnyttjas av flera användare, bland andra praktiker, fackliga företrädare, arbetsledare, branschorganisationer, företagshälsovården och forskare.

Bengt Järvholm, Umeå universitet, Yrkesmedicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin
bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Webbplats med utbildning om bra arbetsmiljö vid svetsning
Anslag: 2 580 000 kr

Svetsare är en arbetsgrupp som utsätts för många risker på jobbet. Främst handlar det om skadlig svetsrök, men även UV-ljus, besvärliga arbetsställningar, buller, elektromagnetiska fält och svetsloppor.

Projektets syfte är att göra svetsning säkrare genom information och utbildning om arbetsteknik och utrustning. En webbplats produceras som informerar om arbetsmiljön vid svetsning, vilken kan användas vid bland annat utbildning av svetsare. Webbplatsen ska innehålla bilder och videoklipp som visar hur man kan arbeta säkert vid olika arbetsmoment. Webbplatsen kommer att vara gratis för alla och utan inloggning. Målgruppen är inte bara svetsare utan även svetsföretag, arbetsgivare, försäljare av svetsutrustning, utbildare av svetsare, ventilationskonsulter och företagshälsovården.

AFA Försäkring har tidigare finansierat projektet "Effektivare åtgärder mot exponering för svetsrök", som är en utgångspunkt för detta nya projekt.

Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbetsmiljö- och miljöman
par.fjallstrom@ivl.se

Hur gör man egentligen? Webbinformation för rätt användning av andningsskydd
Anslag: 1 000 000 kr

Syftet med projektet är att rätt andningsskydd ska användas på rätt sätt. Genom att öka kunskaperna om hur andningsskydd används rätt undviks risken att skadas av luftföroreningar på arbetsplatsen. Andningsskydd används på arbetsplatser när halterna av skadliga föroreningar kan vara eller är höga. Webbprojektet riktar sig till yrkesgrupper som ofta kan använda andningsskydd, till exempel svetsare och byggnadsarbetare.

Webbsidorna ska visa olika arbetsmoment och hur andningsskydden hanteras med hjälp av bilder och videoklipp. Dessutom ska webbplatsen innehålla handledarmaterial som stöd till videoklippen, checklista för arbetsledare och chefer samt länkar till andra webbsidor.

Webbinformationen tas fram i samarbete med berörda parter på arbetsmarknaden, tillverkare av andningsskydd och yrkesutbildningar.

Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbetsmiljö- och miljöman
par.fjallstrom@ivl.se

Verktygslåda för företagshälsovården – från forskning till handling i arbetslivet
Anslag: 3 300 000 kr

Forskning om arbetsmiljö vid svenska universitet kommer inte alltid företagshälsovården till del. Idén med projektet är att överföra kunskap från forskargrupper inom arbetsmiljöområdet vid Lunds och Göteborgs universitet till företagshälsovården.

Projektet ska nyttiggöra forskningsresultat från dessa forskargrupper genom att tillsammans med företagshälsovården ta fram nya valida och användbara verktyg och föra in dem i verksamheten. Fokus ligger på metoder som redan utvecklats inom forskningsprojekt, men kan behöva anpassas. Det kan handla om screeningmetoder, hur man sköter riskövervakning och utvärdering av förbättringar på arbetsplatsen samt nya metoder för tekniskt arbetarskydd.

Områden som ingår är stress och mental ohälsa, ergonomi och muskuloskeletala sjukdomar, luftföroreningar och luftvägssjukdom, vibrationer och buller samt nya metoder för tekniskt arbetarskydd.

Projektet är ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin och Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, samt Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Maria Albin, Universitetssjukhuset i Lund, Yrkes- och miljömedicin
maria.albin@med.lu.se

Utveckling, implementering och spridning av belastningsergonomiskt bedömningsverktyg och åtgärdsprocess
Anslag: 3 400 000 kr

Målet med detta projekt är att utveckla, implementera och sprida ett enkelt och användarvänligt, IT-baserat bedömningsverktyg med fokus på fysisk belastning och belastningsskador. Dessutom kommer man att dokumentera framgångsfaktorer och problem t.ex. i företagsorganisation och kultur när man tar fram verktyget. Arbeten inom fordonstillverknings- och livsmedelsindustrin tillhör de som har högst andel belastningsskador.

Verktyget och dokumentationsstrategierna ska vara fritt tillgängliga för att kunna användas av de företag och organisationer som så önskar. Verktyget kan också ge stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering av personer med belastningsbesvär.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan KTH – Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa (DASH) , biltillverkaren Scania och Arla Foods.

Linda Rose, KTH – Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa (DASH)
linda.rose@sth.kth.se

Användbart!
Anslag: 3 000 000 kr

Syftet med projektet är att kombinera arbetsmiljö- och vetenskapsjournalistik och berätta ingående inte bara om forskningsresultat, utan även om praktiska forskningstillämpningar. Redaktionen ska också pröva ett helt nytt journalistiskt grepp: de ska följa forskare, praktiker och arbetsgrupper under längre perioder i en nära trepartsamverkan.

Redan idag finns webbplatser som rapporterar om arbetsmiljöforskning – främst de arbetsmiljö-, bransch- och fackförbundstidningar, som också skriver om forskning inom området. Däremot råder det brist på en arbetsmiljö- och vetenskapsjournalistik som både berättar på ett populärvetenskapligt sätt om forskningsresultat och hur forskningen kommer till användning.

Projektet ska – i nära samverkan mellan praktiker, journalister och forskare – skapa en experimentredaktion på webben där berättarmetoder prövas och utgåvor av den populärvetenskapliga nättidskriften "Användbart!" publiceras. Redaktionen kommer att experimentera med olika kombinationer av text, ljud och bild.

Torbjörn Uhlin, Arbetslivsjournalisterna ekonomisk förening – Reportagebyrå Syd
torbjorn@uhlin.nu