Program: Buller i arbetslivet

Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för buller och vibrationer
Anslag: 2 627 000 kr

Projektet ska undersöka risken för hörselskada vid kombinerad exponering för buller och vibrationer genom att bland annat studera hur sårbarhetsfaktorer som medför försämrad blodcirkulation i fingrarna påverkar risken för hörselskada. Projektet ska resultera i konkreta riktlinjer för vilka nivåer av kombinerade exponeringar som bör beaktas vid riskbedömning.

Lage Burström, forskare, Umeå Universitet
lage.burstrom@envmed.umu.se

Buller i kontorslandskap – Experiment och interventionsstudier med normalhörande och hörselnedsatta personer
Anslag: 4 000 000 kr

Projektet ska undersöka hur tal och annat ljud i kontorslandskap påverkar uppmärksamhet, kommunikation, minne och inlärning samt upplevd hälsa och stress. I projektet görs både en laboratoriestudie och interventionsstudier i kontorslandskap. Både normalhörande och personer med hörselnedsättning kommer att ingå i undersökningen.

Staffan Hygge, professor, Högskolan i Gävle
staffan.hygge@hig.se

Buller inom förskolan. Ohälsa och preventiva insatser
Anslag: 2 848 200 kr

Rapporter om ohälsa hos personalen i förskolan har ökat under senare år, enligt Arbetsmiljöverket. Projektet ska utreda sambandet mellan buller och ohälsa inom förskolan samt utveckla och utvärdera ett antal praktiska åtgärder mot bullerexponering. Projektet genomförs vid 10 förskolor i Umeå kommun.

Anders Kjellberg, professor, Högskolan i Gävle
anders.kjellberg@hig.se

Kombinationseffekter av buller och andra miljöeffekter på stress, välbefinnande och prestation
Anslag: 4 000 000 kr

I många arbetsmiljöer inom vård, skola, omsorg och på kontor utgör bullernivån en indirekt hälsorisk genom att öka stressnivån. Tidigare forskning och riktlinjer har enbart fokuserat på enskilda miljöfaktorer och inte tagit hänsyn till kombinationseffekter. Projektet ska studera samverkande och kombinerande effekter av ett antal miljöfaktorer på välmående och generell hälsa.

Daniel Västfjäll, fil.dr, tekn.dr, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
danielv@chalmers.se

Talarkomfort och röstohälsa i skolsalar
Anslag: 4 500 000 kr

Det saknas studier som visar sambandet mellan lärarens röstohälsa/-hälsa i relation till röstanvändning, bakgrundsbuller och hur den fysiska miljön är utformad i undervisningslokaler.

Projektet ska undersöka sambandet mellan hur man använder rösten och rummets egenskaper inklusive bakgrundsbuller. Studien ska resultera i riktlinjer för hur undervisningslokaler och andra salar ska utformas för att ge god talarmiljö.

Jonas Brunskog, docent, Lunds universitet
jbr@oersted.dtu.dk

Hörselskadade i arbetslivet: Kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem
Anslag: 4 500 000 kr

Yrkesaktiva hörselskadades situation på arbetsmarknaden försvåras av att det saknas kunskap och metoder för att anpassa arbetsplatserna. Projektet ska ta fram kunskap om hur individens hörförmåga samspelar med kognitiva förutsättningar, arbetsrelaterad ljudmiljö och arbetsuppgifter. Projektet ska också utveckla test- och utredningsmetoder för analys och diagnos av upplevda problem samt möjlighet till åtgärd och anpassning av ljudmiljöer och arbetsuppgifter.

Björn Lyxell, professor, Linköpings universitet
bly@ibv.liu.se

Hörselproblem hos musiker – inverkan av bullerkänslighet och andra faktorer
Anslag: 2 236 500 kr

Professionella musiker utsätts för höga ljudnivåer med risk för hörselskada. Tidigare studier har visat hörselförändringar redan efter 1–2 år hos unga musiker från Försvarets musikkår och Kungliga Musikhögskolan. Projektet ska kartlägga hörseln hos 150 musiker genom en enkät, hörselmätningar och att deltagarna skriver en ljudloggbok.

Björn Hagerman, Karolinska Institutet
bjorn.hagerman@ki.se

Bullerskador. Hörselepidemiologisk forskning med hjälp av befintliga databaser
Anslag: 2 000 000 kr

Syftet med projektet är att få en överblick över andelen hörselskador inom olika yrken och branscher samt analysera sambandet mellan bullerexponering, andra faktorer och hörselskada. Bullerskador hos Flygvapnets piloter samt hörseln hos de unga män och kvinnor som mönstrat under de senaste 30 åren med hjälp av Pliktverkets databas ska undersökas.

Ann-Christin Johnson, docent, Karolinska Institutet
ann-christin.johnson@ki.se