Avslutade FoU-program

Kronisk smärta

Programmet pågick mellan 2015 och 2018 och omfattade 13 forskningsprojekt. AFA Försäkring ville med denna satsning ta ett helhetsgrepp inom området och anslog totalt 50 miljoner kronor till projekt som försökte hjälpa människor med både långvarig generell smärta och människor med mer specifika besvär, som till exempel smärta i samband med Irritable bowel syndrome (IBS), nack- och skuldersmärtor samt fibromyalgi.

Läs mer om programmet och projekten

Företagshälsovård – Forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning

Programmet finansierades med 30 miljoner kronor som fördelades på åtta projekt. Syftet med programmet var att bidra till att utveckla en mer behovsanpassad företagshälsovård för att främja och höja kvaliteten i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Programmet startade 2013 och avslutades under 2016.

Läs mer om projekten som ingår i Företagshälsovård – Forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning

Regenerativ medicin

Programmet, som startade 2011 och avslutades 2016, omfattade 60 miljoner kronor. Syftet var att omsätta resultaten av stamcellsforskning i effektiva behandlingsmetoder för allvarliga sjukdomar, som till exempel diabetes och cancer. Forskningen om stamceller har under det senaste decenniet varit intensiv och gjort stora framsteg och det är viktigt att dessa kunskaper vidareutvecklas. 

Läs mer om projekten som ingår i Regenerativ medicin

Kemiska ämnen i arbetslivet (2010–2013)

Programmet omfattade fem projekt som fick dela på 13 miljoner kronor. Projekten handlade bland annat om risk för kontaktallergi vid arbete med härdplaster, damm i träpelletsindustrin, cancerframkallande ämnen i raffinaderier, hur luftföroreningar varierar samt utvärdering av ett internetbaserat modelleringsverktyg. 

Läs mer om projekten som ingick i Kemiska ämnen i arbetslivet

Arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting (2010–2013)

Det treåriga programmet om arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner, landsting och regioner omfattade fem projekt och totalt 20 miljoner kronor. Det övergripande syftet med programmet var att ta fram metoder och arbetssätt för att förbättra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och på så sätt bidra till både en varaktig arbetsförmåga och en snabb och hållbar återgång i arbete för de anställda.

Läs mer om projekten som ingick i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Från ord till handling (2010–2013)

Programmet om tillämpning och kommunikation av forskningsresultat omfattade 20 miljoner kronor fördelade mellan sju projekt. Det övergripande syftet var att utveckla metoder och former för tillämpning och kommunikation av forskningsresultat. AFA Försäkring anser att det är av stor vikt att de medel som satsas på forskning och utveckling kommer till praktisk nytta i arbetslivet. Programmet omfattade allt från ett utställningsprojekt om arbete och välbefinnande, till en webbplats med utbildning om bra arbetsmiljö vid svetsning. 

Läs mer om projekten som ingick i Från ord till handling

Buller i arbetslivet (2007–2010)

Programmet omfattade 30 miljoner kronor fördelade mellan åtta projekt. De belyste problem kring buller i arbetslivet, från fabriker och förskolor till kontorslandskap och klassrum. Syftet med programmet var att minska arbetsskador och långtidssjukfrånvaro som berodde på buller.

Läs mer om projekten som ingick i Buller i arbetslivet


Kvinnors arbetsmiljö inom industrin (2007–2010)

Programmet omfattade 15 miljoner kronor fördelade mellan sex projekt. Många av projekten var arbetsplatsnära, för att kunna lösa olika problem som påverkar  kvinnors arbetsmiljö inom industrin. Syftet med programmet var att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsskadorna i de mest utsatta branscherna.

Läs mer om projekten som ingick i Kvinnors arbetsmiljö inom industrin

Alkohol och beroende (2004–2008)

Ökad kunskap om riskfaktorer och om betydelsen av arv, uppväxtmiljö och stress. Nya rön om hur alkoholskador uppstår, och flera läkemedel i klinisk prövning – det är några resultat av AFA Försäkrings unika satsning på forskning kring alkohol. Det femåriga programmet "Biomedicinsk alkoholforskning" omfattade 50 miljoner kronor.

Övervikt och fetma (2005–2008)

De åtta forskningsprojekten i FoU-programmet "Obesitas" spände över ett stort område, från genernas betydelse för kroppsvikten till psykologi, från hur fetma uppstår och kan förebyggas till hur man håller vikten. Även frågeställningar kring matvanor och mättnadskänslans fysiologi samt hälsoekonomiska aspekter har ingått i programmet. Det treåriga forskningsprogrammet omfattade 30 miljoner kronor.

Personal, ekonomi och hälsa – om hur allting hör ihop (2004–2007)

Inom personalredovisning har det funnits en dröm om att kunna redovisa för arbetsgivaren hur personalen mår med hjälp av siffror. FoU-programmet "Personalekonomi och hälsobokslut" har resulterat i skriften Personal, ekonomi och hälsa – om hur allting hör ihop". Slutsatsen är att siffror faktiskt kan spela mycket stor roll, men att det oftast inte räcker bara med det.