Fakta om tilläggsutlysningen

De forskningsprojekt som beviljas inom ramen för tilläggsutlysningen, kommer att ingå i FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa, som pågår under perioden
1 januari 2020 – 31 december 2023. De projekt som beviljas i denna tilläggsutlysning, kommer att finansieras fr om 1 juli 2020 och fram till programmets slut den 31 december 2023.

Vem kan söka anslag?
Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Ansökan
Ansökningsförfarandet sker med en fullständig ansökan.

Projektansökan
Ekonomisk redovisning

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos AFA Försäkring via www.afaforsakring.se/forskning och rubriken Logga in till FoU-portalen. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen, ”Instruktioner” och välj ”Programutlysning”.

Ansökan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritförteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 5 A4-sidor (exkl. referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara på svenska.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker:

  1. Projektidé, syfte, bakgrund och relation till övrig FoU inom området
  2.  Relevans
  3. Genomförande
  4. Etiska överväganden
  5. Förväntat resultat
  6. Samarbeten
  7. Nyttiggörande, spridning och kommunikationsplan
  8. Litteraturreferenser

Uppföljning och kommunikation
Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden.

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferens och därefter årliga seminarier tillsammans med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras ordnas en slutkonferens.

Projektadministration
Styrgruppen för FoU-programmet utgörs av representanter för AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som slutligen beslutar om anslag. Styrgruppen och expertgruppen följer projekten under hela programtiden.

Tidsplan
Tilläggsutlysningen startar den 12 november 2019. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 3 februari 2020, klockan 24.00. Beslut om beviljad ansökan lämnas den 29 april 2020. Beslutet delges i AFA Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden. Startkonferens kommer att äga rum den 5 juni 2020.

Kontakt
Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av AFA Försäkrings FoU-avdelning:

Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, tfn: 08–696 49 25
barbro.jacobsson@afaforsakring.se.        

För frågor om FoU-portalen:
Emma Aronsson, administratör, tfn; 08–696 44 39
emma.aronsson@afaforsakring.se.