Tilläggsutlysning till FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Syftet med denna tilläggsutlysning är att belysa behovet av ökad kunskap kring behandlingsmetoder som kan minska sjukfrånvaron och stärka individens möjlighet att arbeta med psykisk ohälsa inom privat sektor.

Film från informationsmöte om tilläggsutlysningen för FoU-programmet "Att leva och arbeta med psykisk ohälsa".

Psykiska diagnoser utgör den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning bland de som arbetar inom privat sektor (Svenskt Näringsliv/LO-området). AFA Försäkrings statistik visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är den sjukfrånvaro som ökar mest för både kvinnor och män. Bland kvinnor är det den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukskrivningar med en psykisk diagnos är i regel längre och det tar betydligt längre tid att komma tillbaka till arbete.

De projekt som finansieras ska leda till praktisk nytta i en nära framtid för individ, arbetsplats och samhälle. Resultaten ska kunna komma till användning för arbetare i privat sektor. Exempel på yrken med hög risk för sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa, är städ- och industriarbete samt arbeten inom transport och byggsektorn. För fakta kring yrkesgrupper med sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa, se AFA Försäkrings rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2019.

Bakgrund

Den psykiska ohälsan är svår att definiera och diagnosticera. Dessutom är sjukskrivning ett osäkert mått på omfattningen av den psykiska ohälsan. De allra flesta personer med kroniska eller tillfälliga sjukdomar, däribland psykisk ohälsa, arbetar framgångsrikt på hel- eller deltid. Det är ofta flytande var gränsen går mellan vardagliga påfrestningar, vardagens stress och ett sjukdomstillstånd, samt vad som främjar livssituationen och arbetsdeltagandet och stärker arbetsförmågan.

Tilläggsutlysningens inriktning

Denna tilläggsutlysning prioriterar projekt som belyser behandlingsmetoder som kan minska sjukfrånvaron vid psykisk ohälsa och projekt som stärker individens möjligheter att arbeta med psykisk ohälsa.

Av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat för yrken inom privat sektor med hög risk för psykisk ohälsa. Vi ser gärna projekt som:

  • studerar behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa som stärker arbetsförmågan och/eller underlättar återgång i arbete, och hur dessa kan tillämpas framgångsrikt i arbetaryrken inom privat sektor,
  • studerar om och i vilka situationer sjukskrivning är lämplig behandlingsmetod vid psykisk ohälsa, samt vilka särskilda riskfaktorer som är förknippade med sådan behandling.
  • stärker individens möjlighet att arbeta med psykiska ohälsa, vilket kan gälla insatser på såväl individ-, arbetsplats- som samhällsnivå.

Skillnader mellan könen bör belysas.

Läs mer och ansök