Ansök om anslag i programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Vem kan söka anslag?
Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Ansökan
Ansökningsförfarandet sker med en fullständig ansökan.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos AFA Försäkring via www.afaforsakring.se/forskning och rubriken Logga in till FoU-portalen. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen, "Instruktioner" och välj "Programutlysning".

Ansökan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritförteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 5 A4-sidor (exkl. referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara på svenska.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker:

  1. Projektidé, syfte, bakgrund och relation till övrig FoU inom området
  2. Relevans
  3. Genomförande
  4. Etiska överväganden
  5. Förväntat resultat
  6. Samarbeten
  7. Nyttiggörande, spridning och kommunikationsplan
  8. Litteraturreferenser

Uppföljning och kommunikation
Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden.

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferens och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras ordnas en slutkonferens.

Projektadministration
Styrgruppen för FoU-programmet utgörs av representanter för AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som slutligen beslutar om anslag.

Tidsplan
Utlysningen av programmet startar den 29 januari 2019. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 7 maj 2019, klockan 24.00. Beslut om godkänd ansökan lämnas den 12 november 2019. Beslutet delges i AFA Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden. FoU-programmet startar den 1 januari 2020 och avslutas den 31 december 2023. Startkonferens kommer att äga rum den 20 februari 2020.

Kontakt
Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av AFA Försäkrings FoU-avdelning:

Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, tfn: 08-696 49 25
barbro.jacobsson@afaforsakring.se

För frågor om FoU-portalen:

Emma Aronsson, administratör, tfn; 08 – 696 44 39
emma.aronsson@afaforsakring.se