FoU-program: Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

– ett FoU-program om orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå

Sjukskrivningar för psykiska diagnoser har ökat i Sverige de senaste åren. Orsakerna till detta är oklara och det saknas kunskap om adekvata åtgärder, vilket försvårar såväl rehabiliteringsarbetet som det förebyggande och främjande arbetet.

Psykiska diagnoser utgör den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning bland de som arbetar inom privat sektor (Svenskt Näringsliv/LO-området). AFA Försäkrings statistik visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är den sjukfrånvaro som ökar mest för både kvinnor och män. Bland kvinnor är det den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukskrivningar med en psykisk diagnos är i regel längre och det tar betydligt längre tid att komma tillbaka till arbete.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga arbetsskador. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag.

Nu satsar AFA Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv och LO – på FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Syftet med detta program är att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor. Den forskning som finansieras ska vara tillämpbar och kunna nyttiggöras i en nära framtid.

Forskningsprojekt som hittills beviljats anslag

Utveckling av förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning
Ingibjörg Jonsdottir, Västra Götalandsregionen.

Psykisk ohälsa i unga år och sjukfrånvaro bland privatanställda
Jurgita Narustye, Karolinska Institutet.

Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom
Monica Bertilsson, Göteborgs universitet.

Problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef: kan insatsen minska sjukfrånvaro?
Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet.

Beslut om beviljade ansökningar i tilläggsutlysningen lämnas den 29 april.