Program: Hållbart arbetsliv

Att skapa ett hållbart arbetsliv är en av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden. AFA Försäkring satsar nu 30 miljoner kronor på forskning om hur arbetslivet kan göras mer hållbart.

– AFA Försäkring vill med denna satsning bidra till praktiskt orienterad kunskap kring de hinder och möjligheter som finns för organisationer och företag när det gäller att bidra till ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef på FoU-avdelningen.

Dessa åtta projekt ingår i FoU-programmet Hållbart arbetsliv:

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv
Den ökade användningen av bärbara datorer och smarta telefoner i arbetslivet innebär att vi idag är mer tillgängliga för arbete på vår fritid och för vårt privatliv på arbetstid. Forskningen saknar idag kunskap om i vilken utsträckning detta kan leda till stress och rollkonflikter och hur denna potentiella hälsorisk kan hanteras.

Kristina Palm, vid Karolinska Institutet, tilldelas 4 701 000 kronor för att i en intervju- och loggboksstudie undersöka hur anställda på läkemedelsföretaget AstraZeneca och på pappers- och energiföretaget Valmet, anställdas partners/familjer och chefer och HR hanterar det digitala arbetslivets utmaningar.

Studien pågår till 2019-12-31 och förväntas resultera i evidensbaserade riktlinjer för hur chefer, HR och anställda kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv.

Projektledare: Kristina Palm, Karolinska Institutet, tel: 073-583 53 13, e-post: kristina.palm@ki.se
Läs mer i en intervju med Kristina Palm.

 

Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet
"Friska företag" kännetecknas av att de har låg sjukfrånvaro och att de har lyckats integrera frågan om hälsa och ett hållbart arbetsliv i den dagliga verksamheten och i företagets långsiktiga strategi. Trots att kunskapen om hälsa och hållbarhet i arbetslivet är relativt god diskuteras sällan styrelsens betydelse för att uppnå dessa mål.

Ulrica von Thiele Schwarz, vid Karolinska Institutet, tilldelas 2 986 000 kronor för att i 10–12 större företag i näringslivssektorn undersöka hur styrelser kan främja och påverka ett hållbart arbetsliv.

Studien pågår till 2019-12-31 och förväntas leda till ny kunskap om styrelsens roll och konkreta resultat i form av rekommendationer och verktyg för styrelsers arbete med ett hållbart arbetsliv.

Projektledare: Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet, tel: 070-755 31 91, e-post: ulrica.schwarz@ki.se
Läs mer i en intervju med Ulrica von Thiele Schwarz.

 

Arbetsplatsernas strategier för ett hållbart arbetsliv – attraktiva arbeten och anpassning av arbetet till anställdas arbetsförmåga
En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att skapa arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att anställda vill och klarar att arbeta till 65 års ålder och därefter. För att uppnå detta behövs insatser på arbetsplatsnivå och på samhällsnivå.

Ann-Beth Antonsson, vid IVL Svenska miljöinstitutet, tilldelas 3 329 000 kronor för att identifiera, analysera och rapportera om goda exempel på strategier som möjliggör arbete till 65 års ålder och längre på 10 arbetsplatser i vården och inom skola eller socialtjänst.

Studien pågår till 2019-12-31 och förväntas visa hur olika strategier och arbetssätt kan bidra till ett hållbart arbetsliv och hur arbetsplatser med olika förutsättningar kan arbeta med det hållbara arbetslivet.

Projektledare: Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska miljöinstitutet, tel: 010–788 65 47, e-post: ann-beth.antonsson@ivl.se.

 

Organisatoriska strategier för att stödja vitalitet och lärande under första anställningstiden i yrken med höga emotionella krav
Strategier för rekrytering, introduktion och stimulering av nyanställda, så kallad organisatorisk socialisering, har stor betydelse för medarbetares hälsa, professionella utveckling och vilja att stanna i ett yrke. Särskilt utsatta är yrken med höga emotionella krav som lärare, sjuksköterska, polis, socialsekreterare, psykolog, präst och läkare.

Petter Gustavsson, vid Karolinska institutet, tilldelas 4 565 000 kronor för att undersöka hur processer relaterade till lärande, vitalitet och stress hos ny personal kan påverkas i yrkesgrupper med höga emotionella krav.

Studien pågår till 2019-12-31 och förväntas generera information om förutsättningar och hinder för en bättre introduktion i arbetslivet för nybörjare på arbetsmarknaden.

Projektledare: Petter Gustavsson, Karolinska institutet, tel: 070-536 36 59, e-post: petter.gustavsson@ki.se. 

 

Hållbar socialtjänst – relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning
De psykosociala arbetsmiljöproblemen i socialtjänsten leder till ökande stressrelaterad ohälsa, sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Projektet anlägger ett nytt perspektiv genom att undersöka relationen mellan verksamhetsstyrning och ett hållbart systematiskt arbetsmiljöarbete i offentlig sektor.

Wanja Astvik, vid Mälardalens högskola, tilldelas 3 987 000 kronor för att identifiera faktorer som bidrar till bättre hälsa, engagemang och arbetstillfredsställelse i socialtjänsten och för att studera och analysera två till tre kommuners goda exempel på arbetsmiljöarbete i socialtjänsten.

Studien pågår till 2019-12-31 och förväntas bidra med kunskap om villkor, förutsättningar, styrsystem och verktyg för hållbara arbetsplatser inom välfärdstjänstearbete.

Projektledare: Wanja Astvik, Mälardalens högskola, tel: 073-142 11 12, e-post: wanja.astvik@psychology.su.se.

 

Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?
Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation. Idag begränsar skollagen möjligheterna till gemensamt ansvarstagande för både rektorer och förskolechefer.

Marianne Döös, vid Stockholms universitet, tilldelas 2 475 000 kronor för att tillsammans med skolchefer i Södertälje kommun utveckla modellen Funktionellt delat ledarskap, FDL, och sprida kunskap om denna modell till forskare, anställda i skolan och myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet.

Projektet pågår till 2018-12-31 och förväntas leda till ökad kunskap om delat ledarskap och modellen FDL. Kunskapen har potential att bidra till lösningar på verksamhets- och arbetsmiljöproblem i svensk skola.

Projektledare: Marianne Döös, Stockholms universitet, tel: 08-16 31 59, e-post: marianne.doos@edu.su.se.

Läs mer i en intervju med Marianne Döös.

 

Strategier för att stoppa de stigande sjukskrivningstalen i kontaktyrken – hur bör de utformas?
På senare år har långvariga sjukskrivningar på grund av psykisk diagnos ökat kraftigt inom yrken med kontakt med barn, elever, sjuka, äldre eller individer med utsatt position i samhället. Orsaken till ökningen är inte klarlagd.

Anna Nyberg, vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, tilldelas 3 673 000 kronor för att tillsammans med Centre for Health Equity Studies på Stockholms universitet undersöka organisatoriska förutsättningar, psykosocial arbetsmiljö och förhållanden i privatlivet för anställda i kontaktyrken jämfört med ett representativt urval av landets arbetande befolkning.

Projektet pågår till 2019-12-31 och förväntas ge ny kunskap om i vilken mån organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och obetalt arbete i hemmet kan förklara skillnader i sjuklighet och sjukfrånvaro mellan kontaktyrken och andra yrken, mellan olika kontaktyrken och mellan män och kvinnor inom samma kontaktyrke i offentlig eller privat regi.

Projektledare: Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, tel: 070-823 43 18, e-post: anna.nyberg@su.se.

Läs mer i en intervju med Anna Nyberg och Susanna Toivanen.

 

Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå inom skolan
Långvariga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har på senare år ökat markant, särskilt inom kvinnodominerade sektorer som skola, vård och omsorg. Speciellt utsatta är lärare, förskollärare och fritidspedagoger, på grund av övertid, otydliga krav och låg kontroll, få möjligheter till paus och litet stöd från kollegor.

Lydia Kwak, vid Karolinska institutet, tilldelas 3 845 000 kronor för att utveckla och utvärdera strategier för att få 50 slumpvis utvalda skolchefer att använda forskargruppens tidigare framtagna underlag för förebyggande av psykosocial ohälsa Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Projektet pågår till 2019-12-31 och förväntas ge ny kunskap om hur riktlinjerna bäst införs och hålls vid liv i skolan och om hur arbetsgivare kan arbeta effektivt med den psykosociala arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS: 2015:4). Studien förväntas också ge ökad kunskap om införande av riktlinjer för att förebygga psykisk ohälsa i en kvinnodominerad arbetsmiljö, vilket idag är ett eftersatt område.

Projektledare: Lydia Kwak, Karolinska institutet, tel: 070-748 24 14, e-post: lydia.kwak@ki.se.

 

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08–696 48 54, susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se 

Hållbart arbetsliv årskonferens 2

Den 20 februari hölls den andra årskonferensen för FoU-programmet Hållbart arbetsliv på AFA Försäkring. Forskarna som beviljats anslag i det treåriga programmet berättade om sina resultat när nu ett år återstår.

Läs mer om konferensen

Årskonferens för Hållbart arbetsliv

Den 20 februari hölls konferens för FoU:s program Hållbart arbetsliv på AFA Försäkring i Stockholm. De åtta forskare som beviljats anslag i programmet berättade hur långt de har kommit i sina projekt sedan starten för ett år sedan.

Läs mer om konferensen

Susanna Toivanen om sitt och Anna Nybergs projekt

Filmad intervju: Susanna Toivanen, forskare på Stockholms universitet, ska tillsammans med sin kollega Anna Nyberg ta fram strategier för att minska de ökande sjuktalen i kontaktyrken.

Se intervjun och läs mer

Ulrica von Thiele Schwarz berättar om sitt projekt

Filmad intervju: Ulrica von Thiele Schwarz, forskare på Karolinska Institutet, berättar om projektet Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet.

Se intervjun och läs mer