Ansök om anslag i programmet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

Vem kan söka anslag?
Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Ansökan
Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos AFA Försäkring via afaforsakring.se/forskning och rubriken "Logga in i FoU-portalen". Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen, "Instruktioner" och välj "Programutlysning".

Ansökan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritförteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen får omfatta maximalt fem A4-sidor (exklusive referenser), 12 punkters textstorlek. 

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker:

  1. Projektidé, syfte, bakgrund och relevans i förhållande till programmets mål
  2. Relation till svensk och internationell FoU inom området
  3. Genomförande
  4. Etiska överväganden
  5. Förväntat resultat
  6. Samarbeten, inklusive beskrivning av den vetenskapliga miljön
  7. Nyttiggörande, spridning och kommunikationsplan
  8. Litteraturreferenser

Vilka ansökningar som slutligen ges forskningsstöd fattas av programmets styrgrupp.

Tidplan
Utlysningen av programmet startar den 27 februari 2019 och stänger den 3 juni 2019. Beslut om godkänd ansökan lämnas under vecka 47, 2019. Beslutet delges i AFA Försäkrings FoU-portal, under rubriken "Mina ärenden". FoU-programmet startar den 15 januari 2020 och avslutas tre år senare, det vill säga 2023.

Projektadministration
Styrgruppen för programmet består av representanter för AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektor. Till styrgruppen knyts en rådgivande nordisk expertgrupp som bedömer ansökningarna utifrån dess vetenskapliga kvalitet och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar om anslag.

Kommunikation och uppföljning
Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen den 4 februari 2020 och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras 2023 arrangeras en slutkonferens.

Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden av bland andra styrgruppen.

Kontakt
Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av AFA Försäkrings FoU-avdelning:
Maria Schütt, tel: 08–696 49 74, e-post: maria.schutt@afaforsakring.se

För frågor om ansökningsförfarande och FoU-portalen:
Monica Heljebrandt, tel: 08–696 48 92, e-post: monica.heljebrandt@afaforsakring.se

Välkommen med din ansökan!


AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling
Varje år stödjer AFA Försäkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Det övergripande syftet är att minska långvarig sjukskrivning och arbetsskador samt att verka förebyggande för våra försäkrade. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag.