AFA Försäkring sätter fokus på unga i arbetslivet

En ny rapport från AFA Försäkring visar att psykiska diagnoser bland unga ökar. AFA Försäkrings förebyggande arbete har därför unga i arbetslivet som ett av sina teman i år.

Bland annat kommer AFA Försäkring anordna två regionala FoU-dagar under året i Umeå och Lund på temat unga i arbetslivet. Frukostseminarier och andra aktiviteter planeras också. Rapporten som släpptes i slutet av februari från AFA Försäkring visar hur utsatta unga är på jobbet.

Rapporten tar bland annat upp att risken för allvarliga arbetsolyckor på senare år har ökat snabbare för ungdomar än för övriga åldersgrupper. Exempelvis drabbas unga oftare av rån och skärskador.

Risken för unga att drabbas av långvarig sjukskrivning har också ökat, särskilt när det gäller psykiatriska diagnoser.

– Dessa analysresultat är väldigt viktiga för att kunna identifiera vilka forskningsbehov som finns inom området, säger Susanna Stymne Airey, chef för forskning och utveckling på AFA Försäkring.

– De unga ska ju hålla ända till pensionen. Därför är det viktigt att de har en bra arbetsplats och en god psykosocial arbetsmiljö. Vi vill därför öka kunskapen kring dessa frågor så att denna oroväckande trend kan vändas.

Viktigt med bra introduktion
En av de viktigaste faktorerna för att undvika att unga skadas på jobbet är att de får en bra introduktion samt tidigt lär sig om arbetsmiljö och hur de bör arbeta för att minimera risker. Ett forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring har undersökt hur unga introduceras till arbetslivet på yrkesinriktade gymnasieutbildningar och vilket stöd de får på sitt första jobb.

– Vi ser i statistiken att unga drabbas mer av arbetsolyckor och sjukskrivningar både på det fysiska och psykosociala området. Därför behövde vi ta reda på mer om vilka kunskaper de har om arbetsmiljöfrågor, säger Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna och ansvarig för studien.

Forskarna ser även att systematiskt arbetsmiljöarbete ofta saknas i undervisningen och till viss del även på arbetsplatserna. Eleverna får mycket undervisning om olyckor och risker och hur de kan skydda sig, men väldigt lite om förebyggande arbete och det lagrum som bestämmer hur arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Sprider goda exempel
Forskarna ser också stora skillnader mellan olika gymnasieskolor när det gäller bland annat samarbetet med arbetsgivarna. Elever på skolor som har en nära koppling till industrin får ofta en bättre start. De goda exemplen från projektet har bland annat spridits via konferenser med företrädare för skolor, läromedelsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer.

– Om man vet vad som fattas kan man ha diskussioner med skolor, Skolverket, fackförbund och arbetsgivare om hur det kan rättas till, säger Ing-Marie Andersson.