Projekt gör jobbet tryggare för inhyrda

Bemanningsbranschen växer och fler arbetar som inhyrda, vilket ger dem en knepig arbetsmiljösituation. Ett projekt som fått stöd från AFA Försäkring utvecklar ett underlag för bemanningsbranschens arbetsmiljöarbete.

– Det är knepigt med personal som arbetar hos andra företag, eftersom det innebär ett delat ansvar för arbetsmiljöarbetet. Bemanningsföretagen är ansvariga för sina anställda, men lokaler och arbetsledare finns hos företagen som hyr in, förklarar Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor vid avdelningen för ergonomi på KTH och ansvarig forskare bakom projektet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns förstås ett regelverk som alla arbetsplatser måste följa, med arbetsmiljölagen och föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, men det kan bli svårt när arbetsmiljöansvaret är uppdelat på två olika organisationer.

Att ha med arbetsmiljöfrågorna i upphandlingar och avtal mellan bemanningsföretag och inhyrande företag räcker inte heller.

– Man måste fundera på hur det fungerar i det dagliga arbetet. Därför intervjuade vi anställda som råkat ut för arbetsskador i bemanningsbranschen: Vi behövde förstå hur arbetsmiljöarbetet gått till och vad som kan ha fått fel, säger Ann-Beth Antonsson.

Undersökte vad som bör göras

Forskarna har intervjuat såväl anställda som drabbats av arbetskador som företrädare för bemanningsföretag och företag som hyr in personal och utifrån dem skapat ett underlag för arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag.

– En av slutsatserna är att det inte är så enkelt att man enbart kan säga vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet. Risken är stor att någon inte gör sin del och då fungerar inte arbetsmiljöarbetet. Därför är det viktigt att fler hjälps åt för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar, säger Ann-Beth Antonsson.

Forskarna har undersökt hur arbetsmiljöarbetet gått till både på de inhyrande företagen och bemanningsföretagen där de som drabbats av arbetsskador arbetat. De har även tagit reda på vad företagen hade kunnat göra, vilket är grunden till underlaget för arbetsmiljöarbete. Tanken är att det ska vara till hjälp även för dem som övervakar arbetsmiljön, som skyddsombud och chefer.

– Arbetsmiljöarbetet finns på flera olika nivåer i företag: ledningen bestämmer om policy och resurser, arbetsledarna om den dagliga verksamheten, skyddsombuden och de anställda har sin del och så vidare. Alla behöver bidra, säger Ann-Beth Antonsson.

– Det finns sårbara delar i arbetsmiljöarbetet. Men det går att minska den sårbarheten. Bara genom att bli medveten om detta och se till att fler bevakar att arbetsmiljöarbetet fungerar blir arbetsmiljöarbetet bättre.

I ett fortsättningsprojekt ska forskarna arrangera workshops med deltagare från bemanningsföretag, inhyrande företag, projektets referensgrupp, Arbetsmiljöverket, Prevent med flera för att förbättra underlaget. Dessutom ska ytterligare intervjuer genomföras med olika aktörer.

Citat och goda exempel

Underlaget innehåller beskrivningar på vad företagen och de anställda kan göra, citat från arbetsskadade som visar varför det är viktigt att göra detta samt goda exempel.

I vissa fall kan det till och med vara så att bemanningsföretaget inte bör hyra ut personal alls på grund av uppenbara risker.

–Vi har exempel där flera personer skadats av likartade arbetsuppgifter på ett kundföretag. Det är inte acceptabelt. Om det inte går att säkerställa att de uthyrda kan jobba i en säker arbetsmiljö och det finns risk för skador bör bemanningsföretaget tacka nej till uppdraget. Många bemanningsföretag gör det redan idag, säger Ann-Beth Antonsson.

Projektgruppen arbetar med att nå ut med det underlag de tagit fram. Det sker bland annat genom branschorganisationer och fackförbund, men de hoppas också att det ska läggas ut på en särskild webbplats. De goda exemplen och arbetsmetoderna kan även komma andra till godo som arbetar under tudelat arbetsmiljöansvar – till exempel entreprenörer på byggarbetsplatser.