Kemiprogram lyfter fram dolda risker

AFA Försäkring gav 16 miljoner kronor i bidrag till sex forskningsprojekt inom programmet Kemiska risker i arbetslivet. Ett av projekten handlade om arbetsmiljön för dem som arbetar med relining – renovering av rör och stammar med härdplast i fastigheter. De kan drabbas av livslång allergi, men riskmedvetenheten har varit dålig.

– Det finns goda kunskaper om epoxiallergi, men relining är en ny användning av epoxi. Innan vår studie hade riskerna knappt uppmärksammats alls, säger Carola Lidén, professor och överläkare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och ansvarig för forskningsprojektet.

Stammar och rör kläs allt oftare invändigt med härdplast, framför allt epoxi, istället för att bytas ut när de blir gamla. Det är snabbare, enklare och billigare. Men de som arbetar med relining befinner sig på tillfälliga arbetsplatser, ofta i trånga utrymmen med otillräcklig skyddsutrustning och dåliga möjligheter att tvätta sig. De riskerar hela tiden att komma i kontakt med det skadliga ämnet.

– Epoxi är väldigt starkt allergiframkallande vid hudkontakt. Ohärdad epoxi, det vill säga innan plasten har härdat, kan vara så allergiframkallande att man kan bli allergisk av en enda kontakt med ämnet, säger Carola Lidén.

Utsätts under alla arbetsmoment

Många som arbetar med relining är relativt unga och allergin är livslång – vilket kan innebära att de måste lämna yrket. Samtidigt är arbetsgivarnas och de anställdas kunskaper om riskerna med epoxin – delvis på grund av att små företag utför arbetet – ofta bristande och ibland obefintlig. Det visar de intervjuer som gjorts inom forskningsprojektet.

Åtta patienter som fått hudbesvär på grund av arbete med relining undersöktes inom projektet. De var unga och besvären hade börjat efter kort tid i reliningarbete. Sju av dem kunde inte fortsätta i arbetet på grund av eksem på händer, armar och ansikte med rodnad, blåsor och svår klåda.

Forskarna följde också ett antal anställda vid flera företag under arbetet med avloppsrör i fastigheter. De såg att hud, skyddshandskar, kläder, verktyg och arbetsytor kom i kontakt med ohärdad epoxi.

– Vi blev väldigt tagna av hur massiv exponeringen för epoxi var. De som arbetade var i allmänhet inte informerade om riskerna och hade inte heller tillräcklig skyddsutrustning, säger Carola Lidén.

Forskarna intervjuade arbetsgivare och anställda för att undersöka hur mycket de visste om riskerna och hur de ser på dem. Svaren visar att det behövs mycket mer kunskaper om allergirisk, regelverk och säkrare arbetssätt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster (AFS 2005:18) följs sällan.

– Ändå är det kända risker som man kan göra något åt, konstaterar Carola Lidén.

Information om åtgärder och skydd

Forskarna bakom projektet har tagit fram informationsmaterial om arbete med relining, både i form av en folder och ett sammanfattande informationsblad om risker, regler och skyddsåtgärder. De har fått hjälp med spridningen av materialet framför allt av Byggnads och diskuterat resultaten med arbetsgivare, fackförbund och myndigheter.

– Vi skulle vilja gå vidare med att utveckla metoder för att synliggöra hudexponering för farliga kemikalier, metoder som kan användas för prevention och uppföljning inom olika områden, säger Carola Lidén.

På senare år har relining av ledningar för dricksvatten diskuteras en hel del eftersom ämnet bisfenol A – som ingår i epoxi – kan vara hormonstörande. Det kan utgöra en risk för alla som dricker vattnet.

– Vi skulle gärna undersöka dricksvattnet från rör som renoverats med epoxi, säger Carola Lidén.

Huvudmålet med programmet Kemiska risker i arbetslivet var att anställdas exponering för skadliga kemiska ämnen ska minska. Projektet om relining, epoxi och allergi har inte bara undersökt hur exponeringen faktiskt ser ut – det har också kommit med råd och konkreta förslag på hur man kan minska den samt ökat medvetenheten om riskerna.