Träning på arbetstid lönar sig

Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre och produktiviteten förblir lika hög om en del av arbetstiden ägnas åt träning. Det visar ett forskningsprojekt som fått stöd av AFA Försäkring.

Träning på arbetstid kostar inte – vare sig man mäter produktivitet eller sjukfrånvarokostnader – samtidigt som hälsan förbättras. Det visar en studie som håller på att avslutas där 200 anställda inom Folktandvården i Stockholm delades upp i tre grupper under ett år. Vid två tandvårdskliniker fick de anställda träna på arbetstid 2,5 timmar i veckan, vid två kliniker fick de arbetstiden förkortad från 40 till 37,5 timmar per vecka och vid ytterligare två kliniker arbetade man på som vanligt.

Under det år undersökningen pågick sjönk sjukfrånvarokostnaderna i träningsgruppen med 21 procent och med 11 procent hos dem som fick kortare arbetstid. I den grupp som inte fick några insatser steg istället kostnaderna för sjukfrånvaro.

I träningsgruppen minskade också smärta i nacke och axlar samt blodsockernivåerna hos deltagarna.

De som fick träna på arbetstid var alltså mindre sjukskrivna och verkade må bättre – samtidigt som kostnaderna sjönk för arbetsgivaren när sjukfrånvaron minskade och de anställda utförde lika mycket arbete som innan.

Producerar lika mycket
Resultaten motsäger därmed vad som kanske är den första impulsen hos en arbetsgivare som funderar på att låta sina anställda träna på arbetstid: att det kostar.

– Man ska inte anta att arbetstid som används till träning innebär en kostnad i form av en produktivitetssänkning. Det går att träna på arbetstid och ändå producera lika mycket. Det visar vår studie, säger Ulrica von Thiele Schwarz, docent vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Förutom Ulrica von Thiele Schwarz har även Petra Lindfors vid samma institution och Henna Hasson, numera vid Medical Management Centrum på Karolinska Institutet, medverkat i forskningsprojektet.

Eftersom sjukfrånvarokostnaderna minskar rejält med träning på jobbet är det en friskvårdssatsning som i stort sett är gratis för arbetsgivaren och dessutom blir ett argument i rekryteringen av ny personal.

– När sjukfrånvaron minskar är fler på jobbet. Då är det inte fel att använda en del av den tid man får till träning, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Arbetsstressen ökar inte
Studien är tänkt att ge arbetsgivare som funderar på friskvårdsinsatser för sina anställda ett beslutsunderlag. Resultaten visar att träning på arbetstid är lönsamt, men det finns fallgropar.

– Man behöver tänka på hur man ska nå alla med den här typen av satsning. Man kan fråga sig om den är värd att göra om den bara når dem som skulle träna ändå, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Hon menar att obligatorisk träning på arbetstid kan ha negativa bieffekter som gör att det kan vara värt att finna andra lösningar. Många ogillar att känna sig tvingade att träna.

När Lidingö kommun införde obligatorisk träning på arbetstid en timme i veckan minskade dock sjukfrånvaron med 30 procent och de flesta anställde ville ha kvar träningen. Den vetenskapliga studien tyder på att träningen inte medför att de anställda blir mer stressade på jobbet, som man kanske skulle kunna tro. Deltagarna i träningsgruppen upplevde inte ökade krav under den tid studien pågick – eller att arbetet blev stressigare för att de ägnade en del av arbetstiden åt träning.

Studien har fått stor uppmärksamhet i media. Innan den avslutas vid årsskiftet återstår bland annat att se på hur forskarna kan mäta produktivitet, som kan vara svårt att studera, med självskattningar. Forskarna utför även en pilotstudie där de tittar på deltagarnas kondition. De preliminära resultaten från den visar att också konditionen förbättras av träning på arbetstid.