Viktigt att forskningen kommer till nytta

AFA Försäkring ger forskningsbidrag till projekt som handlar om att skapa en god arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron eller främja hälsa. Men den forskare som vill ha anslag måste också visa hur resultaten kan användas. Den praktiska nyttan av projekten är viktig, liksom relevans och kvalitet.

– När vi får in en ansökan tittar vi i första hand på om projektet är relevant utifrån våra områden, arbetsmiljö, hälsa, tillämpning och kommunikation. Om det är ett relevant projekt bedömer vi därefter den vetenskapliga kvaliteten, säger Hans Augustson, avdelningschef på AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Forskaren som söker bidrag behöver dessutom redogöra för hur projektet ska nyttiggöras, vilka målgrupper projektet har och hur spridningen av resultaten ska gå till.

– Det är viktigt att man har tänkt till, och har en plan för hur forskningen ska komma till nytta och resultaten spridas, säger Hans Augustson.

En femtedel av de sökande får pengar
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor till forskning och utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Förra året fick totalt 52 projekt anslag, vilket innebär att runt var femte ansökan leder till forskningsanslag.

Skisser och ansökningar tas emot fyra gånger per år via öppna utlysningar som publiceras på AFA Försäkrings webbsida. Forskaren kan välja att skicka in en projektskiss (en kortare ansökan) och om den godkänns, lämna in en fullständig ansökan.

– Vi vet att det tar tid att göra är ett stort arbete att göra en fullständig ansökan. En skiss ger oss en bild av vetenskaplig kvalitet, relevans och förväntad nytta. Utifrån den kan vi säga om forskningsprojektet är något för oss. Det är ett sätt att effektivisera arbetet både för oss och för den som söker, men givetvis kan man gå direkt på en ansökan om man vill det, förklarar Hans Augustson.

– Det är ett sätt att ansöka som bygger på samma principer och ser ungefär likadant ut som hos andra forskningsfinansiärer. Det är lätt för forskaren att känna igen sig och vi har tydliga anvisningar. Men naturligtvis finns vi till hands och ger stöd för de som behöver det, säger Hans Augustson.

Ansökningarna bereds av arbetsmarknadens parter innan AFA Försäkrings styrelse slutligen fattar beslut om vilka projekt som beviljas anslag. För bedömningen av projektens vetenskapliga kvalitet anlitas vid behov experter.

– Det är viktigt att titta på vilka utgångspunkter och förväntningar vi har när man ska lämna in en ansökan. Man behöver förhålla sig till oss som finansiär och exempelvis tänka på den praktiska nyttan, inte bara använda en ansökan som man redan har lämnat in till en annan finansiär, menar Hans Augustson.

Bred spridning på ansökningarna
Alla forskare som får anslag, ska redovisa projektets resultat i en slutrapport. Rapporten publiceras därefter i AFA Försäkrings webbaserade projektkatalog. Även om forskningsprojekten håller sig inom AFA Försäkrings områden, återfinns många vetenskapliga discipliner i ansökningarna. Inte minst arbetsmiljö är ju ett brett område, allt från kemiska hälsorisker till psykosocial arbetsmiljö.

– Vi har en bra bredd på vår finansiering redan nu. Men vi vill bli mer kända vid landets alla universitet och högskolor, för att attrahera ännu fler forskare inom arbetsmiljöområdet, säger Hans Augustson.

Läs mer om AFA Försäkrings forskningsfinansiering på www.afaforsakring.se/forskning