Kostsamt men effektivt att operera mot fetma

Fetmakirurgi är mycket effektivt och ger stora hälsovinster. Metoden är dyrare än annan behandling på kort sikt, men i det långa loppet jämnas kostnadsskillnaderna ut. Det visar en nyligen avslutad studie som fått stöd från AFA Försäkring.

Det är svårt att behandla fetma med läkemedel eller stöd till beteendeförändring. Istället har antalet fetmaoperationer i stort sett tiodubblats det senaste decenniet – från under 1 000 per år till cirka 9 000 år 2011. Forskare vid Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin har försökt svara på om det är en ekonomiskt positiv utveckling.

– Med en så kraftig ökning bör man ta reda på vilka effekter operationerna har på sjukvårds- och samhällsekonomin, säger Martin Neovius, docent vid Karolinska Institutet och ansvarig för den aktuella studien.

Forskningsprojektet Swedish Obese Subjects (SOS) är världens största och längsta som jämför fetmakirurgi med annan behandling. Över 4 000 patienter som antingen opererats mot fetma eller fått annan behandling har följts i upp till 20 år.

Genomslaget i media har blivit stort och resultaten har publicerats i den prestigefulla vetenskapliga tidskriften JAMA.

– Faktum är att det ökade antalet operationer, både i Sverige och utomlands, delvis beror på vad den svenska SOS-studien tagit fram, säger Martin Neovius.

Stort underlag
Patienterna i studien rekryterades mellan 1987 och 2001. Forskarna har också en kontrollgrupp med drygt 2 000 patienter som får annan behandling än kirurgi mot sin fetma. Efter 20 år har de som opererats gått ned i genomsnitt 20 kilo mer än dem som fått annan behandling.

– Hälsoeffekterna på sikt är betydande med lägre risk för hjärtinfarkt, stroke, cancer och att dö i förtid. Tittar man på de stora hälsoeffekterna så verkar kirurgi vara en prisvärd behandling, men det var inte kostnadsbesparande, säger Martin Neovius.

Han vill nyansera bilden av fetmakirurgin. Den har också sina baksidor.

– Vi kan konstatera att kostnaderna för både sluten- och öppenvård är betydligt högre den första tiden efter operationen. De kraftigt ökade slutenvårdskostnaderna beror på operationen och komplikationer av den, så de avtar därmed på sikt, säger Martin Neovius.

Det finns en risk för komplikationer vid så pass stora ingrepp som fetmakirurgi. Det är ovanligt men händer att patienter dör i samband med operationen. Betydligt fler drabbas dock av tarmvred, läckage, infektioner med mera.

Under senare år har operationstekniken förfinats och läkarna har övergått till titthålskirurgi och gastric bypass är numera den mest använda metoden. Det är därför möjligt att dagens operationsteknik ger bättre effekter och lägre kostnader än den som undersökts i studien.

Ny studie planeras
Tack vare forskningsbidraget från AFA Försäkring har forskargruppen lyckats genomföra världens längsta och mest omfattande studie av ekonomiska konsekvenser efter fetmakirurgi. Med många deltagare och lång uppföljningstid blir kostnaderna höga, vilket varit ett skäl till att så få stora, kontrollerade studier gjorts inom området tidigare. Forskargruppen på Karolinska Institutet kommer dessutom att bygga vidare på undersökningen i någon form.

– Vi planerar att söka ekonomiskt stöd för en studie där vi tittar på dem som opererats från 2007 och framåt, eftersom operationsteknikerna förändrats över tid, säger Martin Neovius.

Det finns ett svenskt kvalitetsregister med över 30 000 patienter som opererats för fetma. Forskargruppen vid Karolinska Institutet vill använda data från bland annat det registret för att jämföra med dem som fått kostråd och stöd till beteendeförändring.