Nominera till Utmärkt arbetsmiljöuppsats

AFA Försäkring och Prevent delar varje år ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kr till studenter på ingenjörsutbildningar, ekonomutbildningar och även personal- och arbetslivsutbildningar.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna på högskolor och universitet i landet.

Handledare och examinatorer har möjlighet att nominera en studentuppsats om arbetsmiljö skrivna av studenter på ingenjörsutbildningar, ekonomutbildningar och personal- och arbetslivsutbildningar. Varje examinator/handledare får skicka in max ett bidrag.

Examensarbetet ska omfatta minst 15 högskolepoäng och vara skrivet av en till två personer. Det ska ha genomförts under det senaste läsåret och blivit godkänt senast i juni.
Sista dag för nomineringen är sista juni. Skicka bidraget till linda.eriksson@prevent.se


Inkomna examensarbetena bedöms av en jury. Bedömningskriterierna för en utmärkt arbetsmiljöuppsats är

  • ha en tydlig koppling till arbetsmiljö
  • bidra till kunskapsläget
  • vara av allmänintresse
  • ha god läsbarhet
  • ha en vetenskapligt tillfredställande koppling mellan frågeställning, teori, metod och resultat
  • ha god teorianknytning och teoretisk reflektion

Stipendiet till ingenjörsstudent

Stipendiet delas ut till studenter på ingenjörs-/civilingenjörsutbildningar (högskoleingenjör, kandidat-, magister-, och masterexamen) vid svenska universitet och högskolor.

Examensarbetet ska beröra fysiska och psykosociala arbetsmiljöaspekter vid utveckling av produkter, produktions-/arbetsmiljöer eller arbetsorganisation. Examensarbetet ska vara skrivet av en till två personer.

I juryn sitter Anna-Lisa Osvalder, professor Chalmers tekniska högskola (ordförande), Mats Bohgard, professor Lunds universitet och Jörgen Eklund, professor Skolan för teknik och hälsa, KTH.

Stipendiet till ekonomistudent eller personal- och arbetslivsstudent

Stipendiet delas ut till studenter på ekonom-/civilekonomsutbildningar eller personal- och arbetslivsutbildningar (kandidat-, magister-, och masterexamen) vid svenska universitet och högskolor.

Examensarbetet ska beröra arbetsmiljö och ekonomi ur exempelvis ett verksamhets- (verksamhetsstyrning, ledarskap och arbetsorganisation) eller samhällsperspektiv.

I juryn sitter Ulf Johanson, professor emeritus Mälardalens högskola (ordförande), Arne Sjöblom, universitetslektor Uppsala universitet, Stefan Tengblad, professor Högskolan i Skövde och Per-Erik Ellström, professor Linköpings universitet.

 

Har du frågor, kontakta linda.eriksson@prevent.se