Vi måste våga tala om psykisk ohälsa på arbetsplatsen – samtal med Stavroula Leka

Följande text är ett samtal med Stavroula Leka inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Stavroula Lekas egna.

Stavroula Leka är forskare i psykosocial riskhantering vid universitetet i Nottingham. Stavroula förespråkar behovet av ett perspektivskifte när det kommer till psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hon menar att vi måste sluta se den psykiska ohälsan som enbart knuten till individen och istället applicera ett managementperspektiv. Genom ett managementperspektiv ser man psykisk ohälsa hos anställda som ett problem relaterat till arbetsplatsens struktur och kultur vilket innebär att man kan vidta förebyggande organisatoriska åtgärder för att hantera den. Stavroula var inbjuden som keynote speaker för att tala på AFA Försäkrings FoU-dag 2015.


En arbetsplats kan vara fysiskt säker men ändå farlig. Stress, dålig arbetsmiljö, otrygghet och bristande ledarskap är några faktorer som tillsammans kan leda till en ohälsosam arbetsplats.

Aspekter som rör ickefysisk arbetsmiljö, arbetsstruktur och arbetsledning kallas sammantaget för psykosociala faktorer. Om arbetsplatsen inte hanterar dessa faktorer på ett bra sätt, så kallad psykosocial riskhantering, kan det orsaka konsekvenser för de anställdas hälsa, säkerhet och välmående. På grund av terminologin ”psykosocial”, som kan uppfattas som otydlig av många människor, är området en aning missuppfattat som relevant enbart för individen och inte organisationsledningen, menar Stavroula Leka. Hon menar att psykosocial riskhantering borde prioriteras mycket högre än vad det gör idag då det förbättrar och effektiviserar, till nytta för både medarbetare och organisationen. Viktigt för affären helt enkelt, enligt Stavroula.

Om det är bra för affären, varför har inte alla företag implementerat psykosocial riskhantering?

En orsak till varför det trots allt inte är helt enkelt och varför psykosocial riskhantering ännu inte har en självklar plats i företagens affärsverksamheter kan vara stigmat kring psykisk ohälsa.

”Psykisk ohälsa är ofta gömd och medarbetare känner sig inte alltid bekväma med att exponera sin ohälsa. Därför tenderar även anställda att se problemen som personliga eller individuella istället för relaterade till arbetsmiljö”, säger Stavroula.

För att ta bort stigmat och bryta trenden krävs öppenhet och vilja att diskutera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Stavroula förespråkar ett perspektivskifte i hur vi betraktar psykisk ohälsa relaterat till arbetsplatsen. Vi måste röra oss bort från den medicinska modellen där fokus ligger på individen och mot ett managementperspektiv där psykisk ohälsa istället kan vara knuten till arbetsmiljö eller arbetsstruktur. På så sätt kan man hitta metoder för att förebygga psykisk ohälsa och göra organisationer mer hälsosamma och mer långsiktigt hållbara. Något som både medarbetare och företag vinner på i längden.

Stavroula har även lett processen med att utveckla ett ramverk för psykosocial riskhantering som bland annat innefattar riskutvärdering. Ramverket kan appliceras på olika typer av organisationer och är en del av den internationella modellen World Health Organization Healthy Workplaces Model. 

Stavroula Lekas presentation från FoU-dagen 2015