Ny forskning om skolledares hälsa och arbetsorganisation

Skolreformer, missnöjda föräldrar och förväntningar från lärare och pedagoger – rektorer och förskolechefer har hög arbetsbelastning och riskerar att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Roger Persson, forskare på Lunds universitet, har beviljats anslag för att kartlägga tidiga tecken på utmattning hos skolledare och för att ta reda på hur de själva uppfattar sina organisatoriska förutsättningar.

Roger Persson är docent i psykologi och universitetslektor på Lunds universitet. Han har tidigare forskat om arbetstider, mobbning och utmattning bland lärare. Nu startar han ett projekt för att undersöka rektorers och förskolechefers arbetsbelastning, i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin och Institutionen för psykologi på Lunds universitet och Centrum för skolledarutveckling på Umeå universitet.

– Hösten 2018 och hösten 2019 kommer vi att mäta begynnande utmattning hos upp till 4 000 skolledare med enkätverktyget LUCIE, Lunds University Checklist for Incipient Exhaustion. Sedan ska vi följa upp enkätstudien med workshoppar för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer för att se hur de upplever sina förutsättningar och sin arbetsbelastning, säger Roger Persson.

– Vi ska kartlägga förekomsten av tidiga tecken på utmattning och studera skolledarnas byten av arbetsplats. Vi är också intresserade av sambanden mellan organisatoriska faktorer och tidiga tecken på utmattning, byte av arbetsplats och det vi kallar aktivitetsbalans, vilket visar hur man i vardagen uppfattar balansen mellan olika aktiviteter i privatlivet och arbetslivet. Det finns mycket tidigare forskning om rektorer, men just sambanden mellan hälsa, organisatoriska förhållanden och arbetsprestation är inte så väl belyst.

Vad fick dig från början intresserad av skolledarnas organisatoriska förutsättningar och psykiska hälsa?
– Skolan har varit på dagordningen länge, med skolreformer, ändrade betygssystem och den nya skollagen 2011. Fokus har till stor del legat på lärarnas tuffa arbetsförhållanden, rektorerna och deras hälsa och funktion som ledare har hamnat lite utanför radarn. Som arbete och organisationsforskare tycker jag att rektorernas arbetsmiljö är väldigt intressant. Det ställs så höga förväntningar på dem, både inifrån den egna organisationen och utifrån samhället, säger Roger Persson.

– Vi fokuserar på rektorernas och förskolechefernas hälsa eftersom de har en nyckelroll som ledare och är de som ska verkställa själva organisationen av skolan och förskolan. Blir de trötta och tappar motivationen påverkar det deras förmåga att fatta bra beslut och då finns en risk att det sprider sig neråt i organisationen. Skolverket rapporterade 2015 att 27 procent av rektorerna hade bytt arbetsplats det senaste året. Vi är intresserade av att ta reda på om det är ett sätt att hantera en hög belastning, om det beror på att rektorerna är på jakt efter nya, spännande arbetsuppgifter eller om det finns en annan förklaring till deras arbetsplatsbyten.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi vill bidra med att ta fram ett kunskapsunderlag som beslutsfattare och skolledare kan ha användning av i organiserandet av skolan. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa ett detaljerat underlag som visar hur sambanden ser ut mellan organisatoriska villkor och tidiga tecken på utmattning. Det kan också vara till nytta för samhället att få mer välmående rektorer och förskolechefer, förhoppningsvis leder det till bättre beslut och i slutänden till en mer välfungerande skola.

Vad behöver göras för att skolledarna ska få en bättre arbetsmiljö?
– En tanke med de workshoppar vi ska hålla är att få ta del av skolledarnas egna förslag på vad som skulle kunna göras. Vår ambition är att ta fram en katalog med tänkbara insatser utifrån deras perspektiv, säger Roger Persson.

– Det finns ju dels den mänskliga aspekten i det hela, hur har våra skolledare det egentligen på jobbet? Och dels den samhälleliga aspekten, hur fungerar organisationen av den svenska skolan? Det är ett komplext område och vi fokuserar på en del av det.


Text: Adam Fredholm
Foto: Caroline Flyjer

Projekt:
Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential.

Projektledare:
Roger Persson, docent i psykologi och universitetslektor på Lunds universitet.

Organisation:
Institutionen för psykologi på Lunds universitet i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, och Centrum för skolledarutveckling på Umeå universitet.

Projekttid:
2018-01-01–2020-12-31.

Finansiering:
3 998 000 kronor från AFA Försäkring.