Arbetsplatsens betydelse för mobbning i arbetslivet

Den som blir trakasserad, kränkt eller socialt exkluderad på arbetet löper större risk att drabbas av depression och utbrändhet. Michael Rosander vid Linköpings universitet har beviljats anslag för att undersöka hur arbetsplatsens organisation påverkar förekomsten av mobbning.

Michael Rosander är docent i psykologi och arbetar som lektor på Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde är gruppsykologi och processer inom och mellan grupper. Nu ska han tillsammans med Stefan Blomberg, psykolog på Arbets- och miljömedicin i Linköping, undersöka hur vanligt det är med mobbning i arbetslivet för att ta reda på hur mobbning uppstår och hur den kan förebyggas.

Michael Rosander– Vi ska undersöka mobbning i arbetslivet utifrån olika arbetsplatsers organisation. Det handlar om att försöka bli klokare så att vi kan lära oss att förebygga mobbning, säger Michael Rosander.

– Rent specifikt ska vi göra det som saknas i Sverige, nämligen undersöka hur det faktiskt ser ut med mobbning på våra arbetsplatser. Ett representativt urval av yrkesarbetande gör att vi kommer kunna se både hur det står till i arbetslivet och hur olika organisatoriska faktorer kan skapa en arbetsmiljö som gör att mobbning uppkommer.

Vilka organisatoriska faktorer kan det röra sig om?
– Det är ett helt batteri med saker som vi frågar de anställda om. Till exempel den egna arbetsupplevelsen och hur den är kopplad till ledarskapet. Vi frågar om den sociala arbetsmiljön och hur man upplever sin arbetstillfredsställelse.

– Vi tittar också på om man har förutsättningar för att utföra sitt arbete och hur ledarskapet är uppbyggt. Och så ställer vi frågor om samarbete, roller och mål.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi hoppas på att hitta åtgärder som man kan sätta in i ett tidigt skede för att skapa en arbetsplats där mobbning faktiskt inte kan uppkomma. Det är förhoppningen, säger Michael Rosander.

– Tidigare forskning visar att åtgärder som sätts in när mobbning har uppkommit inte alltid fungerar. Vad det handlar om är istället att försöka hitta förebyggande åtgärder. Man behöver skapa förutsättningar som bidrar till en arbetsplats där mobbning inte uppkommer, eller i alla fall har svårare att uppkomma.

Kan du ge något exempel på vad man kan göra för att skapa sådana förutsättningar?
– Ja, utifrån de data vi har samlat in hittills från arbetsplatser kan vi se att det hjälper att skapa tilltro till konflikthanteringssystem. Om något inträffar på arbetet har man på så sätt en tilltro till att man kan hantera det. Enligt våra preliminära resultat har det visat sig vara en förutsättning som kan hjälpa till att reducera förekomsten av mobbning.

– Givetvis är ledarskapet viktigt. Likaså hur man på arbetsplatsen förhåller sig till sina kollegor. Det finns en mängd saker man kan göra för att skapa bra förutsättningar, vi kommer att veta mer om det när vi har hunnit längre i projektet.

Vad kan man göra om man jobbar på en arbetsplats där det förekommer mobbning?
– Det är viktigt att våga säga ifrån om man ser att någon behandlas på ett sätt som inte är okej. Sedan är det en chefsuppgift att se till att man börjar prata om vad det är som är tokigt i arbetsmiljön som gör att mobbning förekommer. Det allra viktigaste tror jag är att visa den som blir utsatt att man har sett vad som hänt och att ge personen stöd.

– Mobbning är ett område som behöver mer forskning och jag tror att vi kommer få fram nyttiga och användbara resultat. De som utsätts för mobbning mår dåligt, blir sjukskrivna och tar i vissa fall till och med livet av sig. Kan vi hitta något sätt att bara hjälpa några arbetsplatser att hantera det på ett bättre sätt kan vi bidra till att få ner sjuktalen.

Text: Adam Fredholm

Projekt:
Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa.

Projektledare:
Michael Rosander, docent i psykologi och lektor på Linköpings universitet.

Organisation:
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Projekttid:
2017-05-01–2020-04-29.

Finansiering:
3 443 000 kronor från AFA Försäkring.