En bra psykosocial arbetsmiljö är särskilt viktig för männens hjärtan – samtal med Mia Söderberg.

Följande text är ett samtal med Mia Söderberg inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Mia Söderbergs egna.

Mia Söderberg är forskare vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs universitet och forskar på sambandet mellan psykosocial stress, hjärtinfarkt och stroke. I ett AFA-finansierat projekt som beviljats 5 600 000 kr har hon undersökt sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdomar. Resultaten, som vid årsskiftet 2014/2015 publicerades i en avhandling från Sahlgrenska akademin, visar på att sambandet är särskilt tydligt hos män samt att män som upplever att deras psykosociala arbetsmiljö är dålig ofta har varningstecken för hjärtkärlsjukdom.

Att en dålig psykosocial arbetsmiljö kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdomar är ett relativt etablerat samband där bland annat stress är en nyckelfaktor till att människor insjuknar. Mia Söderberg har undersökt sambandet närmre och gjort intressanta upptäckter som bland annat ringar in en skillnad mellan män och kvinnor. Hos männen visade sig sambandet mellan dålig psykosocial arbetsmiljö och hjärtsjukdom vara starkare än hos kvinnor. Något som Mia menar kan bero på ett flertal olika faktorer. En anledning kan vara att arbetsmarknaden är könssegregerad vilket innebär att män och kvinnor arbetar inom olika yrkeskategorier som skiljer sig åt i karaktär och sammanhang. Resultaten kan även ha påverkats om de mätinstrumenten som användes vid studien var skapade för typiska manliga miljöer. En annan anledning till skillnaderna kan vara att kombinationen av jobbrelaterad stress och hushållsarbete kan ha en större inverkan på hälsan hos kvinnor än vad den har hos män. Kvinnor kan i större utsträckning vara utsatta för stark stress från både hemmet och arbetet vilket leder till att effekterna från stressen på jobbet försvagas.

Kan man göra något för att motverka att drabbas av hjärt-kärlsjukdom på grund av stress?

”I studier har vi kunnat se att friska män som upplever att deras arbetsmiljö är psykosocialt dålig ofta har varningstecken för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck och högt kolesterolvärde”, säger Mia. Behovet av att utreda psykosociala faktorer är därför viktigt för människors välmående och hälsa, något som på sikt skulle kunna bidra till färre sjukskrivningar och minska antalet förtidspensioneringar på grund av ohälsa. 

Mia Söderbergs presentation från FoU-dagen 2015