Delat ledarskap kan skapa bättre arbetsmiljö i skolan

Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för dem själva, medarbetare och elever. Marianne Döös, vid Stockholms universitet, ska inom FoU-programmet Hållbart arbetsliv undersöka om två chefer som delar på det pedagogiska och det administrativa ledarskapet kan minska belastningen.

Marianne Döös, professor i pedagogik med organisationspedagogisk inriktning, ska tillsammans med Södertälje kommun utveckla och utvärdera modellen Funktionellt delat ledarskap i skola och förskola. Tanken är att en enhetschef ska minska den administrativa belastningen för rektorn eller förskolechefen, vilket kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa för både anställda och elever. Modellen kan också gynna skolans och förskolans kärnuppgift, det pedagogiska arbetet.

– I det funktionella delade ledarskapet ägnar sig rektorn eller förskolechefen åt det som kallas pedagogiskt ledarskap, som styrs mycket av skollagen och läroplaner. Medan enhetschefen, som är hierarkiskt likställd rektorn eller förskolechefen, jobbar med frågor som rör det kommunala uppdraget, som administration, budget och arbetsmiljö, säger Marianne Döös.

– Då är uppdelningen klar. Sedan måste de samarbeta, och därmed måste de fungera bra med varandra. För att lyckas med samarbetsformen verkar det vara viktigt att både cheferna och deras ledning förstår sig på den samarbetszon som är kittet i det delade uppdraget.

Hur går ni tillväga för att utveckla och utvärdera modellen?
– I utvecklingsdelen har vi genomfört våra första workshoppar där vi träffar och arbetar tillsammans med de uppemot 30 chefer i Södertälje kommun som jobbar i ett funktionellt delat ledarskap. Det är förskolechefer, rektorer och enhetschefer på förskolor, i grundskolan och på komvux. Det här blir också ett tillfälle för cheferna att träffas över verksamhetsgränserna, vilket de normalt sett inte gör, säger Marianne Döös.

– Eftersom vi jobbar utifrån en organisationspedagogisk idé om att människor utvecklar kunskap och kompetens medan de utför arbetsuppgifter så tänker vi att det är viktigt att de utför uppgifter också i det här sammanhanget. Därför gör cheferna i grupper om 3–4 personer ministudier i varandras verksamheter. I den utvärderande delen får både chefer och medarbetare besvara enkäter.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Ja, vi hoppas att det har gynnsamma följder för hälsa och pedagogiskt ledarskap, och därmed skolresultaten. Vi vet till exempel att hur rektorn mår har betydelse för skolans verksamhet och dess resultat, säger Marianne Döös.

– Kan vi bidra till att en samarbetsform utvecklas som går att använda i Södertälje, andra kommuner och i friskolor, så är det intressant för skolsverige. Frågor som rör ledarskap i skola och förskola är väldigt relevanta och det känns viktigt och roligt att få jobba vidare med dem.


Text: Adam Fredholm
Foto: Maria Skuldt/Stockholms universitet

Projekt:
Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?

Projektledare:
Marianne Döös, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Organisation:
Stockholms universitet.

Projekttid:
2017-01-01– 2018-12-31.

Finansiering:
2 475 000 kronor från AFA Försäkring.