Kan en dålig psykosocial arbetsmiljö leda till depression? – samtal med Linda Magnusson Hanson

Följande text är ett samtal med Linda Magnusson Hanson inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Linda Magnusson Hansons egna.

Linda Magnusson Hanson är docent vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Linda beviljades 2 786 000 kronor från AFA Försäkring för att forska om sambandet mellan depression och faktorer i arbetslivet. Projektet heter ”Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet – trajectories, samband och livsstadier” och pågår från 2015 till 2017. Projektet ska ge ökad kunskap om långtidsstress, vilket ska kunna användas till mer effektiva preventiva åtgärder som kan minska den funktionsnedsättning i arbetslivet som psykisk ohälsa ger upphov till. 


Depression och andra symptom kopplade till psykisk ohälsa, såsom sömnproblem, värk eller smärta, ökar bland unga. Alla som mår dåligt blir inte sjukskrivna, men många ligger i riskzonen. Att må psykisk dåligt är hämmande i vardagen samtidigt som det ger en funktionsnedsättning i arbetslivet. Linda Magnusson Hanson fick i början av 2015 finansiering från AFA Försäkring för att undersöka sambandet mellan depressiva symptom och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Genom enkät-studier hoppas man kunna följa personers psykiska hälsa och arbetsmiljösituation över en längre tid för att på så sätt kunna urskilja eventuella samband mellan arbetsbörda, stress och psykisk hälsa. Projektet undersöker även om människor är känsligare för dålig psykosocial arbetsmiljö under särskilda skeden i livet.

Är vi känsligare för stress beroende på vilket skede i livet som vi befinner oss i?

”Projektet pågår så det är för tidigt att presentera några resultat, men vi försöker att identifiera vissa riskgrupper och tittar då bland annat på hur mycket tid man lägger ner på arbetet men även på hur mycket tid man lägger ner på hemarbete och omsorg. Har man en hög total arbetsbörda som begränsar återhämtning kan det på sikt leda till långvarig stress. På vilket sätt långvarig stress utan återhämtning leder till depression återstår att se då studien är avslutad” säger Linda. Sen tidigare studier kan man dra slutsatsen att det finns vissa faktorer som verkar ha ett samband med depression, men man vet mindre hur olika varaktighet eller förändringar i arbetsförhållanden påverkar hälsan och om kort- och långtidseffekter. Om man utsätts för en dålig arbetsmiljö idag, kan det leda till depression om fem eller tio år? Projektet hoppas kunna skapa insikter kring vilka faktorer i arbetslivet som kan vara orsak till psykisk ohälsa och depression. Linda hoppas även på att studien ska generera kunskap kring vilka preventiva åtgärder man kan vidta under särskilt utsatta perioder i de anställdas liv.

 Linda Magnusson Hansons presentation från FoU-dagen 2015