Ny forskning om åldersmedvetet ledarskap

En stor utmaning för arbetsmarknaden är att skapa förutsättningar för människor att arbeta i högre ålder. Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet, har beviljats anslag för att i samarbete med Helsingborgs stad öka chefers kunskap om åldrande i arbetslivet.

Kerstin Nilsson är docent i folkhälsovetenskap och epidemiologi på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Sedan 2003 har hon studerat relationen mellan åldrande och arbete och bland annat utvecklat Sustainable working life for all ages, swAge, en teoretisk modell om att åldras i arbetslivet. Nu startar hon ett projekt där hon tillsammans med Helsingborgs stad ska utbilda chefer i hur arbetet kan organiseras så att äldre medarbetare i kommunen kan stanna längre på sina arbetsplatser.

– Vi är intresserade av att se vad som händer om vi får alla chefer uppmärksamma på att man idag behöver arbeta upp i högre ålder. Vi vill se hur vi då kan anpassa arbetsplatsen för att senarelägga ålderspensionen, säger Kerstin Nilsson.

– Vi ska till exempel titta på hur hälsan påverkas av det man arbetar med och exponeras för på sin arbetsplats. Utifrån det vill vi sätta in åtgärder för att möjliggöra för äldre att arbeta längre och därefter utvärdera insatserna. Men det första vi ska göra är att ge chefer och HR-personal utbildning i swAge-modellen för att öka deras kunskap om vilka faktorer som påverkar att vi kan och vill arbeta längre.

Olika sätt att se på åldrande

Den så kallade swAge-modellen fungerar som ett verktyg som kan användas för att göra arbetslivet mer hållbart. Modellen ringar in områden som är av betydelse för att vi ska kunna arbeta, exempelvis inre motivation, fysisk och mental hälsa, delaktighet och ekonomisk trygghet. En grundtanke är det finns olika sätt att se på åldrande.

– Modellen utgår från att det inte bara är den kronologiska åldern som har betydelse för om vi kan och vill ingå i arbetslivet. Man behöver även ta hänsyn till den biologiska åldern, det vill säga vårt fysiologiska åldrande. Det påverkas av vår genuppsättning och vår livsstil, men vi vet också att ett fysiskt eller mentalt krävande arbete gör att vi åldras biologiskt snabbare, säger Kerstin Nilsson.

– Det är viktigt att chefer och medarbetare är medvetna om det biologiska åldrandet och vilka faktorer i arbetslivet som påverkar det. Det finns också en social ålder, som har att göra med hur vi betraktas av omgivningen. Äldre personer kan till exempel betraktas som mindre förändringsbenägna, vilket kan innebära att den som närmar sig pensionsåldern får mindre möjlighet till kompetensutveckling.

En fjärde ålder enligt swAge-modellen är den mentala åldern. Den innefattar att vi samlar på oss erfarenhet och att vår förmåga till inlärning förändras genom åren.

– Vi vet att barn har lättare än äldre att lära sig språk. Äldre har å sin sida lättare att lära sig saker som går att koppla ihop med den kunskap de redan har. När det gäller kompetensutveckling måste man därför tänka på att äldre behöver ett annat sätt att lära sig på.

Hur ska ni använda er av swAge-modellen i samarbetet med Helsingborgs stad?
– Jo, cheferna och HR-personalen kommer att få utbildning om modellen och de här tankarna om åldrande i arbetslivet så att de har det med sig i projektet. Helsingborgs stad har tagit beslut om att sätta in arbetstidsåtgärder för att öka möjligheterna att arbeta längre och det är cheferna som kommer att fatta beslut om vilka medarbetare som ska få ta del av åtgärderna. Det handlar om att man från 61 års ålder ska få möjlighet att gå ner i arbetstid, att man arbetar 80 procent av sin tidigare arbetstid men får 90 procent av lönen och 100 procent i pensionspoäng, säger Kerstin Nilsson.

– Tanken är att cheferna med sina nyförvärvade kunskaper lättare ska se om en förändring av arbetsuppgifterna kan underlätta för en medarbetare att arbeta kvar eller om medarbetaren kanske kan lära ut sina specialkunskaper till någon yngre kollega. Kristina Trulsson-Samuelsson, HR-chef i Helsingborgs stad, har en idé om hur vi kan utveckla en digital uppdragsbank för att matcha kommunens kompetensbehov med kompetensutveckling och kunskapsöverföring.

Vad fick dig från början intresserad av åldrande i arbetslivet?
– Jag jobbade tidigare på Försäkringskassan med rehabilitering av långtidssjukskrivna och såg att just äldre hamnade mellan stolarna, det var svårt för arbetsgivaren att få tillbaka dem till arbetsplatsen och de var inte en prioriterad grupp på Arbetsförmedlingen. Många äldre upplevde att de hade slitit ut sig i sitt arbetsliv och att ingen längre var intresserad av dem när de blev sjuka. Det var där mitt intresse väcktes för äldre i arbetslivet.

– Man har länge kunnat se att vi blir allt fler äldre och Region Skåne var tidigt intresserade av att möta den utvecklingen. Jag har sett i min forskning att äldre vill ha aktiviteter, rutiner och något att göra om dagarna. Man vill ha passion i livet, inte pension. Kan man få den här passionen genom att känna att arbetet är inspirerande och roligt, att man trivs med sina arbetskamrater och att man är sedd av sin chef, ja, då vill fler människor självmant jobba till en högre ålder.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi kan hitta åtgärder för att göra arbetslivet mer hållbart, åtgärder som gör att arbetsgivaren kan anpassa arbetet efter de behov medarbetare har när de kommer upp i åldern 60 plus. Eftersom vi lever längre måste vi jobba längre, annars håller inte pensionssystemet. Då får vi se till att vi har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö så att fler känner sig stimulerade att fortsätta arbeta, säger Kerstin Nilsson.


Text: Adam Fredholm
Foto: Privat

 

Modellen Sustainable working life for all ages
Läs mer om swAge-modellen på Kerstin Nilsson webbplats.

Projekt:
Hållbart arbetsliv: utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer utifrån swAge-modellen.

Projektledare:
Kerstin Nilsson, docent i folkhälsovetenskap och epidemiologi vid Lunds universitet.

Organisation:
Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Projekttid:
2018-02-01–2020-12-31.

Finansiering:
3 565 000 kronor från AFA Försäkring.