Ny forskning kan minska luftburen smittspridning i vården

Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor som inte insjuknar. Jakob Löndahl, vid Lunds tekniska högskola, ska forska inom ämnet för att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården.

– Kan vi kartlägga risken för luftburen smitta av virus, kan vi i förlängningen bidra till att minska risken för smittspridning mellan patienter och personal och bidra till en hälsosam arbetsmiljö för många inom vården, säger Jakob Löndahl.

Jakob Löndahl, är docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola. Hans forskning har handlat om inandade partiklar och han har samarbetat mycket med medicinsk vetenskap i olika projekt. Han forskar bland annat om hur människor får i sig luftföroreningar, om luftburen spridning av smittämnen och om hur sjukdom kan upptäckas genom analys av andningsluft.

Luckor i tidigare forskning väckte nyfikenhet

För några år sedan planerades bygget av en ny infektionsklinik i Malmö. Man funderade på hur den skulle designas för att så lite smitta som möjligt skulle ske mellan patienter och personal. Det i sin tur genererade diskussioner kring luft och lufthygien.

– Få studier hade gjorts tidigare inom området och de som gjorts var relativt små och hade dessutom många luckor. Därför kändes ytterligare forskning relevant. I vår forskning har vi kunnat påvisa virus i luft och vi har även mätt vilken storlek de virusbärande partiklarna har – något som inte gjorts tidigare för den smitta vi undersöker, säger Jakob Löndahl.

– I ett nytt projekt, som pågår till och med juli 2021, ska vi göra fler mätningar på sjukhus i Region Skåne. Vi kommer att samla luftprover och undersöka virus från några vanliga infektionssjukdomar där risken för luftspridning inte är klarlagd. Virusens förmåga att överleva i luftburen form kommer vi också att undersöka.

Arbetsplatsmätningar och laboratorieundersökningar planeras

Hittills har Jakob Löndahl och hans projektgrupp samlat data från smittspridning under en och en halv säsong av vinterkräksjuka.

– I vårt nya forskningsprojekt vill vi samla in mer data från fler virustyper. När vi ändå tar prover vill vi titta på ytterligare några smittor som troligen kan förekomma i luften. Så denna gång undersöker vi förutom vinterkräksjuka även influensavirus och RS-virus i luft.

I den kommande studien planeras flera arbetsplatsmätningar och laboratorieundersökningar.

– Vi kommer att undersöka olika typer av sjukhusavdelningar, som har olika nivåer av skyddsåtgärder när det gäller till smittspridning. Exempelvis en vanlig sjukhusavdelning som inte har något särskilt skydd alls och en infektionsklinik där smittskyddet är större.

– Vårt tidigare projekt visade att de här virusen transporterades genom luften. I det nya forskningsprojektet vill vi utreda den luftburna smittan vidare genom att exempelvis ta reda på hur virusen påverkas av sådant som ventilation, luftfuktighet och temperatur.

Kunskap – ett bra vapen mot smittspridning

Projektet förväntas bidra med ny kunskap om spridning av smittsamma virus via luft på arbetsplatser som sjukhus, förskolor och skolor. Kunskapen kommer att kunna användas för att informera om hur smittämnen i luft kan minskas genom förändringar i rutiner, arbetsmiljö och hygienkontroll.

– Jag tycker att forskningen om hur smittämnen rör sig i luft är väldigt intressant och viktig. Hemma har jag dessutom egna småbarn och har ju märkt hur lätt smittorna sprider sig när de är sjuka. Med ganska enkla medel kan man minska smittspridning både i vårdmiljö, vid andra arbetsplatser och hemma. Kunskap är ett bra vapen mot smittspridning.

Några enkla knep är god handhygien, rengöring av handtag och andra ytor där smittämnen lätt hamnar, att stänga locket när man spolar toaletten, att inte ställa tandborstarna för nära toaletten, stänga dörrar och isolera smittan och att vädra ordentligt.

Hoppas på nya rekommendationer inom vården

– Det finns många olika sätt att förbättra luften och minska risken för smittspridning via luft. För vissa sjukdomar är luften en väletablerad spridningsväg, men troligtvis finns fler situationer inom vården där det vore bra att använda munskydd, öka ventilationen, använda luftrenare och styra luftfuktigheten på ett annat sätt. Allt för att minska risken för att smitta sprids vidare genom luften, säger Jakob Löndahl.

– Förhoppningsvis kan vår forskning bidra till att exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer i "Vinterkräksjuka i vården" förfinas ytterligare. Idag innehåller den i princip bara några anekdotiska exempel på att luften eventuellt kan vara en spridningsväg. Om vår forskning kan visa att olika smittor också är luftburna påverkar det i förlängningen rekommendationerna för smittskydd och rutiner för vårdpersonal på arbetsplatser i vården.


Text: LInda Harling
Foto: Jonas Jacobson

Projekt:
Minskad luftburen smittspridning vid arbetsplatser inom vården.

Projektledare:
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi.

Organisation:
Lunds tekniska högskola.

Projekttid:
2019-08-01–2021-07-31.

Finansiering:
3 580 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 3 – 2018

Läs mer om Jakob Löndahls forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 3.