Insatser via företagshälsovården ska förebygga psykisk ohälsa – samtal med Gunnar Bergström

Följande text är ett samtal med Gunnar Bergström inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Gunnar Bergströms egna.

Gunnar Bergström är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet. Från 2014 till 2015 forskade Gunnar i ett projekt som beviljats 6 000 000 kr i finansiering av AFA Försäkring. Projektet hette Att förebygga ohälsa; strategi för kunskaps- och kvalitetsutveckling i företagshälsovård. Gunnars forskning, som var en del av ett större projekt, gick ut på att systematisk kartlägga nationell och internationell forskning gällande arbetsplatsnära insatser genomförda via företagshälsovården (FHV) för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda. Denna kartläggning av forskningsläget ingick sedan i kunskapsunderlaget för företagshälsovårdens riktlinjegrupp i arbetet med riktlinjer kring psykisk ohälsa.

Hur kan man skapa konkreta och hållbara riktlinjer för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Förmodligen är vägarna många, men en sak är säker; en grundlig genomgång av var forskningen står idag skapar en ovärderlig språngbräda. Gunnar Bergström ingick i ett forskningsteam som under ett års tid systematisk undersökte nationell och internationell forskning kopplat till arbetsplatsnära insatser via företagshälsovården. Studien resulterade i en litteraturöversikt som, förutom att utgöra ett kunskapsunderlag, pekade på ett behov av att utvärdera arbetsnära insatser i ett svenskt sammanhang. Undersökningens resultat har också legat till grund för fortsatt forskning, däribland studier som undersöker effekten av att involvera arbetsplatsen när en person är, eller riskerar att bli, sjukskriven på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

Varför är den här typen av forskning viktig för att minska psykisk ohälsa?

Genom kartläggningar kan man på ett effektivt sätt se vart man bör rikta sina forskningsinsatser. Att involvera företagshälsovården visade sig vara ett bra sätt för att komma närmare arbetsplatsen, något som i sin tur kan bidra till att utveckla strategier för att förbättra de anställdas psykiska hälsa.

”Genom att involvera både arbetsplatsen och den anställda som mår dåligt etableras förutsättningar för dialog. I problemlösningsorienterade samtal kan man utveckla och förbättra arbetsplatsen både ur ett medarbetar- och organisationsperspektiv. Något som på sikt gynnar alla parter”, säger Gunnar.

Med studierna hoppas man kunna bidra till att skapa bättre arbetsklimat genom att hitta metoder för att förebygga och hantera arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

 Gunnar Bergströms presentation från FoU-dagen 2015