Ett bra ledarskap bidrar till friska medarbetare – samtal med Eva Vingård

Följande text är ett samtal med Eva Vingård inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Eva Vingårds egna.

Eva Vingård var under perioden 2005 till 2014 professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Numera har hon en emeritusställning men fortsätter att föreläsa, handleda och på deltid leda projekt. Hon har vid två tillfällen beviljats forskningsfinansiering från AFA Försäkring på 1 038 700 kr respektive 6 000 000 kr. Den studie som fick mest projektmedel pågick från 2009 till 2012 och undersökte de organisatoriska faktorerna som är typiska för friska arbetsplatser inom kommuner och landsting. 


Nästintill all forskning utgår från en problemformulering. När man talar om problem tenderar man dock ofta att anta ett negativt perspektiv. Men vad händer när man vänder på perspektivet och applicerar en positiv problemställning? Det gjorde professorn Eva Vingård som forskar i arbets- och miljömedicin i en studie som syftade till att undersöka vad som gör en arbetsplats och dess medarbetare friska och välmående. Projektet baserades på studier där man tittade på organisatoriska faktorer hos företag som hade låg andel långtidssjukskrivna och jämförde med företag som hade ett genomsnittligt antal sjukskrivna. Det fanns även en tredje grupp som bestod av företag som hade hög andel sjukskrivna men den valde man att inte jämföra mot. Resultaten visade bland annat att ledarskap och kommunikation är mycket viktiga faktorer för att människor ska hålla sig friska på jobbet. Även faktorer såsom tillit och rättvisa på arbetet kunde kopplas ihop med ett lågt antal långtidssjukskrivna. Rättvisa i det här sammanhanget innebär inte en millimeterrättvisa utan snarare att organisationen är transparent och att tydlighet är ett nyckelord. Att man som anställd vet vad som gäller och att det gäller för alla visade sig vara viktigt för hälsan.

På vilket sätt kan din forskning bidra till friskare organisationer?

”Det är lättare att få människor intresserade av det positiva perspektivet, då kan man konkret se till vilka faktorer man bör jobba med för att göra företaget mer friskt. Man kan såklart välja båda vägarna men jag tror att den andra vägen är svårare då det riskerar att skuldbelägga och peka ut dåligt ledarskap. Applicerar man ett positivt perspektiv är informationen lättare att ta till sig vilket har lett till en större uppmärksamhet”, säger Eva Vingård.

Eva påpekar även att när människor håller sig friska så mår de bättre vilket förmodligen leder till en högre produktivitet och att man kan sköta sitt jobb bättre. Företagen borde därför investera i ledarskap och kommunikation för ett ökat välmående bland sina medarbetare vilket i förlängningen även kan förbättra verksamhetens resultat.

Eva Vingårds presentation från FoU-dagen 2015