Studie av mobila team i hemsjukvården och deras effekt på arbetsmiljön

När allt fler sjuka vårdas hemma inför fyra kommuner i Skåne nu mobila team med sjuksköterskor, terapeuter och läkare för att stödja hemvårdspersonalen. Christofer Rydenfält, forskare vid Lunds universitet, ska undersöka hur arbetet i de tvärprofessionella teamen påverkar arbetsmiljön för anställda i hemsjukvården och hemtjänsten.

Christofer Rydenfält är doktor i arbetsmiljöteknik på avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Han har tidigare studerat teamarbetet i en operationssal ur arbetsmiljö- och patientperspektiv. Nu ska han undersöka hur införandet av mobila tvärprofessionella team i de fyra kommunerna Eslöv, Hörby, Landskrona och Simrishamn påverkar hemvårdspersonalens arbetsuppgifter, vårdbelastning och möjlighet till kompetensstöd.

– Vi ska studera vad det innebär när kommunerna skapar en organisation där sjuksköterskor och biträden i hemsjukvården och hemtjänsten får tillgång till läkarkompetens i form av mobila team. Man kan ju tänka sig att tillgången till läkare gör att patienter kan få sjukvård hemma istället för att läggas in på sjukhus och det skulle kunna medföra en ökad belastning på hemsjukvården och hemtjänsten, säger Christofer Rydenfält.

– Ett team kan bestå av olika kompetenser där personerna är utbytbara kuggar i ett maskineri, eller så kan man bli ett team genom att jobba ihop, lära känna varandra och bli ett sammansvetsat lag. Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan man tänka sig att ett stabilt team troligtvis har bättre förutsättningar för att ge hemvårdspersonalen ett socialt stöd och en gemenskap med arbetskamrater. Därför vill vi också studera i vilken omfattning personerna i teamen faktiskt träffas och jobbar gemensamt med patienten.

Intervjuer och utveckling av digitala stöd

Christofer Rydenfält och hans forskarkollegor Gudbjörg Erlingsdotter, Johanna Persson och Gerd Johansson ska börja med att ta reda på hur långt de fyra kommunerna har kommit i organiseringen och införandet av de mobila teamen. Därefter kommer de att göra intervjuer med anställda i hemsjukvården och i hemtjänsten i varje kommun för att se vilka effekter den nya arbetsorganisationen får.

– I och med att införandet av teamen sammanfaller med en digitalisering av sjukvården vill vi också försöka identifiera vilka behov av digitala stöd som finns i hemsjukvården och hemtjänsten. Tanken är att vi ska ta fram prototyper för digitala stöd tillsammans med anställda i kommunerna som möter de unika behov som teamarbete kan medföra.

Vad fick dig från början intresserad av arbetsorganisation?
– Som doktorand skulle jag studera arbetsmiljön i en operationssal och var inställd på att det skulle handla om interaktionen mellan människan och tekniken. Jag är civilingenjör i datateknik i grunden och trodde nog att det var tekniken jag skulle ägna mig åt, men när jag väl kom till operationssalen märkte jag att den psykosociala miljön och det sociala samspelet i teamet var intressantare än hur alarmen på narkosapparaten var utformade eller hur displayen var designad. Det som främst fångade mitt intresse var hur teamet interagerade runt patienten.

Vad hoppas du på av projektet?
– Vi vill lyfta de möjligheter och problem som uppstår när hemsjukvården blir allt mer avancerad och när man nu inför tvärprofessionella team med flera kompetenser. Vi vill belysa vad dessa förändringar innebär för de som arbetar i hemsjukvården och hemtjänsten och försöka hitta möjliga vägar för att möta den ökade belastningen som det kan innebära, säger Christofer Rydenfält.

– På engelska är digitisation benämningen på övergången från det analoga till det digitala, medan digitalisation är ett bredare begrepp som syftar på hur man förändrar arbetssätt och hur det förändrar förutsättningarna att utföra arbetet. Båda termerna översätts till digitalisering på svenska. Har man för mycket fokus på funktion och inte så mycket på sammanhang och hur organisationen förändras tror jag att det finns en stor risk att det inte blir så bra. Vi vill ta ett helhetsgrepp och utgå ifrån vad digitaliseringen och de mobila teamen egentligen innebär för personalen i hemsjukvården och hemtjänsten.


Text: Adam Fredholm
Foto: Lunds universitet

Projekt:
Mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam: påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd.

Projektledare:
Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik.

Organisation:
Lunds tekniska högskola.

Projekttid:
2018-08-31–2021-09-01.

Finansiering:
4 424 000 kronor från AFA Försäkring.