Omgång 3 2016

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 21 136 000 kronor till fem nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat för forskning kring sjukskrivning vid psykisk ohälsa, vidareutveckling av benplåster för fingerfrakturer och fysioterapi som stöd för återgång i arbete vid långvarig smärta.

Anslagen går till forskare verksamma vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. 

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser och spelar kön, yrkesgrupp och hälso- och livsstilsfaktorer roll?

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Att sjukskriva är en del av behandlingen, men det behövs mer kunskap om hur de sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till arbetslivet och om potentiella risker med sjukskrivning såsom utanförskap, ohälsa, fortsatt vårdbehov och förtida död.

Pia Svedberg, vid Karolinska Institutet, tilldelas 4 506 000 kronor för att studera om yrke, livsstil, kön, arv, uppväxtmiljö, kronisk smärta och annan sjukdom bidrar till risk för framtida sjukersättning, vårdbehov, arbetslöshet eller förtida död.

Studien beräknas pågå till 2019 och förväntas leda till ökad kunskap om sambanden mellan sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och framtida oönskade effekter och kan förhoppningsvis resultera i bättre utformade insatser. 

Pia Svedberg; Karolinska Institutet, tel: 08–524 832 15, e-post: pia.svedberg@ki.se

Sitter vi i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser får sällan önskat genomslag. Det kan bero på att arbetsgrupper och ledare har olika uppfattningar om arbetet och arbetsmiljön och på att de utvärderingar som används inte fångar in det sociala samspelet på en arbetsplats.

Henna Hasson, vid Karolinska Institutet, tilldelas 3 448 000 kronor för att analysera hur arbetsgrupper och ledare uppfattar implementeringen av hälsofrämjande insatser. Data hämtas från fyra studier i Danmark och Sverige och inkluderar 2 300 chefer och medarbetare. 

Studien beräknas pågå till 2019 och förväntas leda till ökad kunskap om hur man kan förbättra de strategier för implementering av hälsofrämjande insatser och de modeller för utvärdering som används idag.

Henna Hasson, Karolinska Institutet, tel: 072-525 97 51, e-post: henna.hasson@ki.se

Hjärnskador vid kronisk arbetsrelaterad stress och nya metoder att motverka dessa

Utmattningssyndrom drabbar friska, högpresterande personer och visar sig i form av sömnstörningar, lättretlighet, minnes- och koncentrationssvårigheter som slutligen leder till utmattning och försämrad prestation. Projektet har vid tidigare undersökningar gjort fynd som tyder på att syndromet är en stressrelaterad sjukdom med hjärnskador som inte kan behandlas med antidepressiver.

Ivanka Savic, vid Karolinska Institutet, tilldelas 3 400 000 kronor för att undersöka om mekanismerna för hjärnförändringarna kan identifieras, om förändringarna i hjärnan går tillbaka och om de kan användas för att ställa säkrare diagnoser. Hon ska också studera könsskillnader i stressrelaterad psykisk sjuklighet. 

Studien beräknas pågå till 2018 och förväntas kunna påvisa potentiella biomarkörer för arbetsrelaterat utmattningssyndrom, identifiera neuroanatomiska faktorer för återhämtning samt leda till nya terapeutiska metoder.

Ivanka Savic, Karolinska Institutet, tel: 08–55 37 89 22, e-post ivanka.savic-berglund@ki.se

Benplåster vid fingerfraktur – utveckling av en ny behandlingsmetod

Fingerfrakturer utgör 10 procent av alla frakturer och uppstår ofta vid arbetsolyckor eller i samband med sportaktiviteter. De flesta frakturer gipsas, men varje år behandlas cirka 1 000 fingerfrakturer med en tekniskt komplicerad operation som ofta behöver göras om. Kungliga Tekniska Högskolan har tagit fram benplåstret FRAP, Fibre Reinforced Adhesive Patch, med vilket man istället kan limma samman skadade fingerben.

Marianne Arner, vid Södersjukhuset i Stockholm och Karolinska Institutet, tilldelas 275 000 kronor för att vidareutveckla benplåstret genom laboratorie- och djurförsök. Målet är att inom något år kunna göra en pilotstudie på patienter med fingerfraktur. Projektet delfinansieras av Vinnova med 200 000 kronor.

Studien beräknas pågå till 2017 och förväntas leda till att benplåstret utvecklas så att det kan användas som behandlingsmetod vid fingerfrakturer.

Marianne Arner, Södersjukhuset, tel: 08–616 20 39, e-post: marianne.arner@sodersjukhuset.se 

Arbetsinriktad fysioterapi som komplement till långvarig opioidbehandling vid kronisk smärta: effekter på arbetsåtergång

Behandling med opioider som morfin och kodein är vanligt vid långvarig smärta. Medlen är beroendeframkallande och medför risk för biverkningar i form av missbruk, överdosering och förtida död.

Pernilla Åsenlöf, vid Uppsala universitet, tilldelas 5 521 000 kronor för att studera återgången i arbete för personer med långvarig smärta och opioidbehandling efter arbetsinriktad fysisk träning och beteendestöd i kombination med insatser på arbetsplatsen.

Studien beräknas pågå till 2019 och kunskaperna från projektet ska ligga till grund för en ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta.

Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet, tel: 018-471 47 68, 070–456 28 31, e-post: pernilla.asenlof@neuro.uu.se
 

Mer information:

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning.