Omgång 4 2015

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring 18 903 000 i anslag till elva nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Hotade och kränkta i jobbet på buss och tåg

Det har blivit vanligare att passagerare hotar och kränker anställda på buss och tåg. Forskarna tar i samarbete med arbetsgivare och fack i Skåne reda på hur omfattande problemet är och vad man kan göra åt det. De ska undersöka om det finns ett samband med om de drabbade är män eller kvinnor, vilket etniskt ursprung de har och hur gamla de är.

Beviljat anslag: 1 347 000 kr

Kontaktuppgifter: Anna Anund, Statens Väg och transportforskningsinstitut, anna.anund@vti.se, 013-20 43 27, 070-921 82 87.

Vad chefer vet – och behöver veta – om hur de ska möta deprimerade anställda

Psykisk sjukdom är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för både män och kvinnor. Forskarna studerar vad chefer kan om ångest och depression, och vad de behöver veta för att kunna stödja anställda som är drabbade. Projektet ska resultera i förslag till åtgärder som kan öka chefers förmåga att stödja anställda med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk sjukdom.

Beviljat anslag: 2 958 000 kr

Kontaktuppgifter: Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 031-786 6857, monica.bertilsson@socmed.gu.se

”Att smörja systemet”: förbättrad livskvalitet hos en åldrande befolkning

Vid sjukdomarna artros och ledgångsreumatism är ledens smörjning försämrad. Forskarna ska ta reda på mer om hur ledytans smörjning fungerar, genom att undersöka förändringar i ledvätskan hos patienter. Målet är att kunna använda denna kunskap för att sätta in åtgärder innan kroniska ledskador uppstår.

Beviljat anslag: 3 798 000 kr

Kontaktuppgifter: Niclas Karlsson, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, niclas.karlsson@medkem.gu.se, 0768-67 26 51

Ryggsmärta och arbetsoförmåga – vilken roll spelar psykiatrisk samsjuklighet och ryggoperation?

Ryggsmärta är ett folkhälsoproblem, en vanlig orsak till sjukfrånvaro – och ofta starkt förknippat med psykisk ohälsa. Forskarna ska undersöka om depression och ångest hos människor med ryggsmärta påverkar vad som senare händer med arbetsförmågan, speciellt efter en ryggoperation.

Beviljat anslag: 3 905 000 kr

Kontaktuppgifter: Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för försäkringsmedicin, ellenor.mittendorfer-rutz@ki.se, 08 52482025

Bädda för kvalitet – strategier för återhämtning

En bra sömn gör att man vid skiftarbete återhämtar sig mellan passen och får bättre möjligheter att hantera hög arbetsbelastning och stress. Forskarna ska erbjuda nyutexaminerade sjuksköterskor utbildning och information om sömn och oregelbundna arbetstider, strategier för att hantera sömn baserat på KBT, och effekterna på sömn utifrån olika arbetstidsscheman. Resultaten ska de mäta genom deltagarnas egna skattningar och med sömnklocka, stresshormon och kognitiva tester.

Beviljat anslag: 4 181 000 kr

Kontaktuppgifter: Anna Dahlgren,fil.dr. Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, anna.dahlgren@ki.se, 070-258 20 03

E–hälsa som kompetensstöd vid ensamarbete i hemsjukvården

Syftet med projektet är att förbättra arbetsmiljön för personal inom den kommunala hemsjukvården genom att via olika e-hälsotjänster ge vårdpersonalen ett kompetensstöd i konkreta vårdsituationer. Forskarna ska genom observationer och fokusgruppintervjuer med användare utvärdera prov med detta i Landskrona kommuns hemsjukvård. Grupper i två kommuner kommer att diskutera behovet av e-hälsolösningar. Projektet ska resultera i en idébank med olika lösningar som man kan använda för att utveckla hemsjukvården.

Beviljat anslag: 2 500 000 kr

Kontaktuppgifter: Gerd Johansson, professor, Lunds universitet, LTH, Ergonomi och aerosolteknologi, gerd.johansson@design.lth.se, 0708-66 64 62

Mindre sömnbesvär med bättre schemaläggning, sömnplanering och livsstil

I samarbete med Västerbottens läns landsting ska forskarna studera om det finns samband mellan vissa skiftscheman och besvär med sömn, hälsa och välbefinnande hos 5 000 undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i Västerbottens läns landsting.  De genomför också en försöksverksamhet med 200 skiftarbetare, som har möjlighet att välja arbetstid, för att se om återkoppling på valet av arbetstider innebär att medarbetarna väljer mindre slitsamma arbetstider och om rekommendationer kring återhämtning och levnadsvanor kan minska problem med sömn och hälsa.

Beviljat anslag: 2 978 000 kr

Kontaktuppgifter: Göran Kecklund, biträdande föreståndare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, goran.kecklund@stressforskning.su.se 0737-07 89 12

Hur ska cheferna hantera sin stress när allt brinner?

Genom en enkätstudie bland 300 chefer från Västra Götalandsregionen och Landstinget Sörmland ska forskarna undersöka vilka krav som chefer i offentlig sektor möter på arbetskomplexitet och flexibilitet och hur det påverkar deras stressnivå. Vilka strategier använder de för att minska stressen? Resultaten kommer att bidra med ny kunskap till ledarskapsutbildningar, och kunna användas av företagshälsovården och HR-avdelningar.

Beviljat anslag: 760 000 kr

Kontaktuppgifter: Leif Denti, Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, leif.denti@gu.se, 0739-93 15 00

Tvätt med tvål många gånger varje dag på jobbet – underskattad allergirisk?

Mycket tyder på att produkter som man sköljer av, som tvål och schampo, kan innebära en större risk för kontaktallergi och arbetsrelaterad hudsjukdom än man tidigare trott. Särskilt när produkterna används många gånger varje dag. Exempel på utsatta yrkesgrupper finns inom vård och omsorg, livsmedelsindustri och restaurangnäring, lokalvård och frisörbranschen. Forskarna genomför en studie med användartest och resultatet förväntas bidra till säkrare riskbedömning och bättre rutiner på arbetsplatserna.

Beviljat anslag: 744 000 kr

Kontaktuppgifter: Kerem Yazar, Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin, avdelningen för arbets- och miljödermatologi, kerem.yazar@ki.se, 08-524 800 42

Vård i hemmet – arbetsmiljö och verksamhetsstyrning

Vid sjukvård i hemmet är det svårare att påverka arbetsmiljön. Forskarna ska undersöka hur man kan få ledningssystem för arbetsmiljö och patientsäkerhet att dra nytta av varandra och ge samordningsvinster för respektive område. De ska visa på goda exempel på hur ledningssystem kan integreras och implementeras på ett sådant sätt att de levandegörs i verksamheterna så att de är till nytta för berörda aktörer.

Beviljat anslag: 3 475 000 kr

Kontaktuppgifter: John Sjöström, IVL Svenska Miljöinstitutet, john.sjostrom@ivl.se

010-788 66 16

Arbetsförhållanden i hemtjänsten – hälsoriskfaktorer och åtgärdsförslag

Forskarna ska kartlägga arbetsbelastningen och sambanden med hälsa i hemtjänsten, och identifiera hälsoriskfaktorer. De genomför studien genom enkät, hälsoundersökningar, belastnings-mätningar och intervjuer. Syftet är att tillsammans med branschen och berörda myndigheter utveckla riktlinjer för hur man kan organisera hemtjänsten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Beviljat anslag: 3 600 000 kr.

Kontaktuppgifter: Mikael Forsman, Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin, avdelningen för arbetsmedicin, mikael.forsman@ki.se, 070-491 01 96

Mer information:

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning