Omgång 3 2015

KemiRisk, ett småföretagsanpassat webbverktyg för bedömning av kemiska arbetsmiljörisker

För att minska antalet kemiska arbetsskador, både olyckor och sjukdomar, ska forskarna utvärdera och vidareutveckla webbverktyget KemiRisk, så att det ger ett bra stöd för arbetsmiljöarbetet i småföretag. 

Kontaktuppgifter: Ann-Beth Antonsson, gruppchef, adjungerad professor, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 65 47, ann-beth.antonsson@ivl.se

Smarta kläder visualiserar risker i arbetet

Forskarna utvecklar ett praktiskt användbart system med arbetskläder med invävd utrustning som mäter, analyserar och visar risker med belastning baserat på mätning av hjärtfrekvens, arbetsställningar och arbetsrörelser. 

Kontaktuppgifter: Jörgen Eklund, professor i ergonomi, KTH, 08-790 48 66,jorgen.eklund@sth.kth.se

Expertfunktioner och linjechefer i samspel: om professionalisering, genus och utveckling av hållbara yrkesroller i framtidens välfärdsorganisationer

För att bidra till lägre stressrelaterade sjukskrivningstal i kommunerna, och lägre omsättning på linjechefer, studerar forskarna relationen mellan chefer och expertfunktioner. Målet är att ta fram kunskap och instrument som kommunerna kan använda för att forma hållbara roller och samarbetsmodeller.

Kontaktuppgifter: Anna Cregård, universitetslektor, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, 031-786 59 06, anna.cregard@spa.gu.se

Leder samtidig exponering för kyla och buller till hörselnedsättning och hjärt-kärlsjukdom?

Forskarna undersöker om de som samtidigt är utsatta för kyla och buller löper större risk att drabbas av nedsatt hörsel, hjärtinfarkt, hjärnblödning och högt blodtryck. De ska också kartlägga läget när det gäller buller och kyla i byggindustrin, och hur man praktiskt ska bedöma risker. 

Kontaktuppgifter: Hans Pettersson, forskare, Umeå universitet, 090-785 69 27  hans.pettersson@umu.se

Trygg och omställningsbar? Innovationer för hälsa och lärande på arbetsplatser i förändring

Förändringstrycket på arbetsplatser kan leda till press och sjukfrånvaro, men också vara en sporrande utmaning. Arbetets museum samarbetar med arbetlivsforskare vid Linköpings universitet och tar fram en utställning dit arbetslag kan komma för att få konkreta verktyg och inspiration till hur omställningsarbete kan främja hälsa på arbetsplatser.

Kontaktuppgifter: Marinette Fogde, forskningschef, Arbetets museum, 011-23 17 22,marinette.fogde@arbetetsmuseum.se

Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra – exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

Företagshälsovården ska kunna genomföra mer tillförlitliga risk­bedömningar av arbetsställningar och repetitivt arbete, när det gäller besvär i nacke och skuldra. Det är syftet med projektet där forskarna ska öka kunskapen om samband mellan armrörelser och armpositioner och belastningsskador, och ta fram jämförelsemått och rekommendationer.

Kontaktuppgifter: Mikael Forsman, adjungerad professor, Karolinska Institutet, 08-12 33 71 62, 
mikael.forsman@ki.se

Mer information:

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05,caroline.rylander@afaforsakring.se


Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se under rubriken Forskning.