Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig som en anslagssökande i vår FoU-portal. De uppgifter som vi samlar in är nödvändiga för vi ska kunna handlägga din ansökan och kommer att lagras i vårt system när du skapar ett användarkonto.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Administration av anslagsansökan

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn och kontaktuppgifter för att administrera din ansökan om anslag. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna beakta och bedöma din anslagsansökan.

Administration av avtal om anslag

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter i samband med administrationen av ditt anslagsavtal, såsom vid utbetalning av anslag, deltagande i seminarier, utvärdering av forskningsprojekt och publicering av resultat. Om du är avtalspart i egenskap av forskare grundar vi behandlingen på vår möjlighet att kunna fullgöra anslagsavtalet med dig. I de fall en institution eller motsvarande är avtalspart grundar vi behandlingen på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna administrera och fullgöra anslagsavtalet med dig som forskare.

Undersökningar och statistik för att förbättra och utveckla verksamheten

Vi kan komma att behandla dina kontaktuppgifter för att ta fram ett urval av deltagare i samband med att vi genomför kundundersökningar. Urvalet grundar sig på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att utveckla vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter samt för att sammanställa statistik avseende olika typer av analysbehov. Det är frivilligt att delta och vi inhämtar ett separat samtycke vid genomförandet av en undersökning.

Hantera och underhålla relationer

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att informera om våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att underhålla vår relation med dig som intressent till AFA Försäkrings verksamhet.

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.