Postdoc-stöd till forskning om arbetsåtergång vid psykisk ohälsa

För sjunde året i rad delar AFA Försäkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja forskare i början av karriären. Lisa Holmlund, vid Karolinska Institutet, tilldelas 2019 års stöd för att studera en modell för samverkan mellan primärvården och arbetsgivaren när personer med psykisk ohälsa ska återgå i arbete.

Lisa Holmlund är doktor i medicinsk vetenskap på Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa på Karolinska Institutet. Hon har en bakgrund som arbetsterapeut och har tidigare forskat på arbetsåtergång för personer med ryggmärgsskada. Nu ska hon undersöka vilken effekt problemlösningsbaserade samtal har på kortare sjukfrånvaro för personer med psykisk ohälsa som ska återgå i arbete. Ett syfte med AFA Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet att knyta internationella forskningskontakter och Lisa Holmlund kommer att tillbringa delar av de kommande två åren på Groningens universitet i Nederländerna.

– Det känns fantastiskt att få postdoc-stödet och det är lite omtumlande att få förtroendet att driva den här forskningen. Mitt projekt bygger vidare på det så kallade PROSA-projektet, där effekten på sjukfrånvaro över lag utvärderas vid problemlösningsbaserade samtal i primärvården för att främja återgång i arbete för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, säger hon.

– Jag kommer att titta specifikt på metodens effekt på korttidssjukfrånvaro och på balansen mellan arbete och privatliv. I en intervjustudie kommer jag också att undersöka den anställdes och arbetsgivarens upplevelser av vad som är orsaken till sjukskrivningen och hinder och resurser för återgång i arbete. I den analysen kommer jag att applicera ett genusperspektiv, eftersom en stor andel av de som sjukskrivs för psykisk ohälsa är kvinnor.

Hur kan de problemlösningsbaserade samtalen främja arbetsåtergång?
– När man i tidigare forskning har studerat vilka insatser som är effektiva har man sett att involvering av arbetsgivaren behövs för att öka återgång i arbete. I primärvården har man infört koordinatorer som samverkar med både arbetsgivaren och den anställde. Problemlösningsmetodiken bygger bland annat på kunskap från kognitiv beteendeterapi och erbjuder en struktur för samtal. Insatsen innehåller dessutom samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren, säger Lisa Holmlund.

Vad väckte ditt intresse för sjukfrånvaro och återgång i arbete från början?
– Jag har en bakgrund som arbetsterapeut inom rehabilitering och saknade redan då en tydlig struktur för samverkan mellan vården och arbetsgivaren när man ska utreda hur en person ska kunna komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Min doktorsavhandling handlade om återgång i arbete för personer med ryggmärgsskada och i arbetet med den fick jag en inblick i vilken betydelse återgången har för en persons vardagsliv och hälsa. På det sättet tycker jag att det är en viktig fråga att personer som har varit sjukskrivna kan få stöd för att börja arbeta igen.

Vad hoppas du kunna bidra med i din forskning?
– Jag hoppas dels kunna bidra med ökad förståelse för vardagslivet som helhet vid återgång i arbete, där både arbete och privatliv är viktiga delar. Och dels med att undersöka vad insatsen med problemlösningsbaserade samtal har för effekt på korttidssjukfrånvaro och återkommande sjukfrånvaro, säger Lisa Holmlund.

– Om insatsen visar sig vara effektiv finns det alltså tillgång till en metod att använda i primärvården för personer med psykisk ohälsa och eventuellt även för andra patientgrupper. Resultatet kan också användas för att utveckla stöd för arbetsgivaren i kontakten med anställda som löper risk för sjukskrivning.


Text och foto: Adam Fredholm