Post doc-stöd till forskning om sjukdom i luftvägarna

För sjätte året i rad delar AFA Försäkring ut ett stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja lovande forskare i början av karriären. 2018 års stöd går till Juan Wang för studier av riskfaktorer i arbetslivet som kan leda till sjukdom i luftvägarna.

Juan Wang är doktor i medicin och har en magisterexamen inom värme, ventilation och luftkonditionering vid Chongqing University i Kina. Hon är nu verksam som forskare vid Institutionen för medicinsk vetenskap på Uppsala universitetssjukhus, där hon har studerat miljörelaterade risker för andningsorganens sjukdomar under fem års tid.

Hur kommer det sig att du har valt att forska kring luftvägshälsa?

– Jag har tidigare studerat förskolebarns astma och allergier i Kina, som en del av ett internationellt samarbetsprojekt. Nu vill jag vidga mitt forskningsfält till studier som handlar om arbetslivet, säger Juan Wang.

Hur ska ni gå tillväga?

– Genom statistiska beräkningar och studier av vetenskapliga artiklar både ur ett svenskt och internationellt perspektiv ska jag undersöka kopplingen mellan astma, rinit, kronisk bronkit, lungfunktion och exponering för damm och lösningsmedel. Forskningen kommer jag till viss del bedriva vid Arbets och Miljömedicin i Bergen och vid School of Public Health i Shanghai, säger Juan Wang.

– Stödet från AFA Försäkring gör det möjligt för mig att vistas i två starka utländska forskningsmiljöer för arbetsrelaterad forskning och det kommer att bredda min kompetens när det gäller epidemiologisk arbetsmiljöforskning, säger hon.

Vad har du för framtidsvisioner?

– Jag vill fortsätta som forskare i Sverige och som nästa steg försöka få en docentur. Genom att bredda min epidemiologiska forskning till exponeringar i arbetslivet hoppas jag kunna bidra till arbetsmiljöforskningen och kunskapsuppbyggande vid arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige eller vid andra forskningsorienterade institutioner som studerar hälsorisker inom arbetslivet. På så sätt vill jag medverka till att förbättra arbetsmiljön i Sverige, säger Juan Wang.


Text: Camilla Arvenberg
Foto: Privat