Post doc-stöd till forskning om farliga luftpartiklar

Att luftburna partiklar i arbetsmiljön kan göra oss sjuka känner vi till. Christina Isaxon, vid Lunds universitet, tilldelas AFA Försäkrings post doc-stöd på 2 miljoner kronor för att utveckla en metod för hur forskare hanterar partiklar när de ska studera varför de är skadliga för hälsan.

Foto: Clea Bielecki Isaxon

Christina Isaxon är biträdande lektor och forskare på Institutionen för designvetenskap, vid Lunds universitet. Hon undervisar i aerosolteknologi och arbetsmiljöteknik och har bland annat forskat på riskerna med nanopartiklar, där kända ämnen ändrar egenskaper när de förminskas med hjälp av nanoteknologi. Vid årsskiftet startar hon projektet Partiklar från arbetsplatsexponering i toxikologiska studier, som delvis ska genomföras i samarbete med Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, i Köpenhamn. 

– När man gör toxikologiska studier tittar man ofta på partiklar som genereras i laboratorium. Jag vill utveckla en metod för att samla in och hantera luftpartiklar, så att man kan studera den komplexa blandning av partiklar som finns i luften på en arbetsplats, säger Christina Isaxon.

– Jag har alltid varit intresserad av tekniker för mätning av partikelegenskaper och har mer och mer blivit intresserad av att jobba multidisciplinärt för att komma åt hälsoeffekterna. Det finns massor av partiklar i luften, en del blir vi sjuka av och andra påverkar oss inte alls. Jag vill veta vilka egenskaper det är som gör att vissa partiklar är farligare än andra.

Hur ska ni gå tillväga?
– I det första steget av tre ska vi samla in partiklar på olika typer av arbetsplatser. Samtidigt ska vi karakterisera partiklarna genom att studera till exempel deras form, yta och kemiska innehåll med hjälp av aerosol- och filtermätningar och med elektronmikroskop och masspektrometri. För att kunna använda partiklarna i toxikologiska studier tar vi loss dem från de filter vi har fångat dem på med metanol eller genom att skrapa bort dem, och sist i steg ett löser vi upp dem i ett organiskt serum, säger Christina Isaxon.

– I steg två aerosoliserar vi partiklarna igen, vi vill ju ha dem luftburna så att vi kan testa dem på cellodlingar. Vi ska undersöka fyra olika aerosoliseringstekniker och hur de påverkar partiklarnas egenskaper, för att vara säkra på att eventuell toxicitet kommer från själva partiklarna och inte från valet av metod för att få upp dem i luften. Steg tre är den toxikologiska studien där vi utsätter celler för partiklar i ett så kallat air liquid interface-exponeringssystem.

Varför är det viktigt att studera luftburna partiklar?
– Att studera partiklar i luften och deras hälsoeffekter är oerhört viktigt, vi andas alla in minst tio kubikmeter luft varje dag. Vi kan skydda oss mot mycket, men just det som finns i luften påverkar oss eftersom vi inte kan välja att inte andas.

– Vi vet genom epidemiologiska studier att luftföroreningar gör oss sjuka. Men vi vet inte riktigt varför. Därför är det viktigt att ta reda på vad det är för partikelegenskaper som orsakar de här skadorna.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– I ett kortare perspektiv hoppas jag att vi kan bidra till en mer enhetlig metodik för att samla in partiklar och undersöka hur farliga de är. Det är viktigt att man ska kunna göra studier som går att jämföra med varandra, därför måste själva metodiken studeras och utvärderas noga. En annan förhoppning är att kunna bidra med kunskap som kan ha en samhällelig nytta, genom att man kan sätta korrekta gränsvärden för föroreningar i arbetsmiljön, säger Christina Isaxon.

 

Text: Adam Fredholm

Fakta

Projekt:
Partiklar från arbetsplatsexponering i toxikologiska studier (Particles from workplace exposure in toxicological studies).

Projektledare:
Christina Isaxon, biträdande lektor och forskare på avdelning Ergonomi och aerosolteknik vid Institutionen för designvetenskap på Lunds universitet.

Organisation:
Lunds universitet och Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, i Köpenhamn.

Projekttid:
2017–2019.

Finansiering:
Post doc-stöd på 2 000 000 kronor från AFA Försäkring.