Våra forsknings- och utvecklingsområden är arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring finansierar fristående projekt och projekt som ingår i utlysningar av FoU-program. Vi delar även ut post doc-stöd för att stödja lovande forskarkarriärer.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Syftet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro hos våra målgrupper. Dessa utgörs i första hand av människor i arbetslivet, som har en anställning inom det privata näringslivet, kommuner eller landsting.

Vår skadestatistik ger oss en bild av vilka skador och sjukdomar som är vanligast förekommande bland våra försäkrade. Statistiken tillsammans med omvärldsbevakning är en utgångspunkt när vi beslutar om vilka FoU-områden vi ska prioritera inom arbetsmiljö och hälsa. 

Läs mer om vår statistik.

Arbetsmiljö

Inom området arbetsmiljö prioriterar vi forskning och utveckling som förväntas minska arbetsskador och förbättra arbetsmiljön hos våra målgrupper. Det innebär att vi finansierar forskning och utveckling om:

 • psykiska, fysiska, kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön
 • samspelet mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • hur arbetsmiljön bäst kan utformas med hänsyn till individens hälsa, säkerhet och utveckling
 • arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse för att främja hälsa och bra arbetsmiljö.

Hälsa

Inom området hälsa finansierar vi tillämpad forskning som förväntas förebygga, förkorta och minska sjukfrånvaron samt främja hälsa hos våra målgrupper. De diagnosområden som står för den största delen av sjukfrånvaron hos våra målgrupper är psykiska-, muskuloskeletala- och tumörsjukdomar samt cirkulationsorganens sjukdomar. Förutom att vi finansierar forskning och utveckling om hur sjukfrånvaron kan minska, prioriterar vi även forskning om till exempel:

 • förebyggande och behandlande insatser
 • friskfaktorer
 • utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder
 • tillvaratagande av arbetsförmåga
 • riskfaktorer för sjukskrivning
 • faktorer som påverkar återgång i arbete
 • rehabilitering för återgång i arbete.

AFA Försäkring erbjuder en arena för spridning av forskningsresultat

AFA Försäkring har fyra öppna utlysningar per år. År 2019 kom det in 155 ansökningar, 28 beviljades  en beviljandegrad på 18%.

AFA Försäkring arrangerar seminarier och konferenser där forskare, beslutsfattare och praktiker möts och utbyter kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs om våra seminarier

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv har i uppdrag att sprida och nyttiggöra den forskning som finansieras via AFA Försäkring. Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och landstingssektorn.